Start > Om oss

I Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap pekas vissa myndigheter ut med ett särskilt ansvar för att planera den fredstida krishanteringen.

Myndigheterna ska planera och vidta förberedelser för att förebygga, motverka och begränsa sårbarheter och risker. Sjöfartsverket är en av dessa myndigheter.

Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar sitt ansvar och arbetar tillsammans mot samma mål: att minska sårbarheten och förbättra förmågan att hantera kriser när de ändå inträffar.

Myndigheten för samhällsskyd och beredskap (MSB) är den myndighet som har till uppgift att samordna planeringen och uppföljningen av krisberedskapsarbetet i samhället. De ser till att berörda myndigheter får en gemensam inriktning arbetet och genomför även en dialog med de inblandade myndigheterna; allt för att resurserna ska kunna användas där de gör bäst nytta.