Start > Båtliv > Sjökort > Copyright & nyttjander...

Enligt lag (2016:319) om skydd för geografisk information är det förbjudet att sprida en sammanställning av geografisk information

  1. om förhållanden i ett visst vattenområde eller en viss sträcka av ett vattenområde som avser Sveriges sjöterritorium, med undantag av insjöar, vattendrag och kanaler, eller
  2. över andra delar av svenskt territorium, om informationen har inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande registrering.
Spridningstillstånd enligt punkt 1 söks hos Sjöfartsverket.
Spridningstillstånd enligt punkt 2 söks hos Lantmäteriet.

Tillstånd ska ges om spridningen inte kan antas medföra skada för totalförsvaret. Beslutet om tillstånd får innehålla villkor om att den geografiska informationen endast får användas för ett visst ändamål eller efter iakttagande av särskilda säkerhetsåtgärder.

Ansökan

Ansökan om spridningstillstånd görs på blankett som återfinns under Dokument till höger på sidan.
Observera att eventuella bilagor som ska granskas (kartor, rapporter etc.) inte ska skickas med e-post till Sjöfartsverket. Bilagorna, tillsammans med ansökningsblanketten, ska skickas med REK-post till:

Sjöfartsverket
601 78 Norrköping

Följande information ska anges i samband med ansökan om spridningstillstånd:
Sökande
Ange namn och kontaktuppgifter för sökande. För kontakter avseende kompletterande information kommer denna adressinformation att användas.
Geografiskt område
Ange områdesavgränsning i form av administrativ region, indexrutor i SWEREF99 TM, min- och maxkoordinater i SWEREF99 TM eller inritat i sjökortsutdrag.
Ändamål
Beskriv vad kartan, tjänsten eller publikationen ska användas till. Ett provtryck av slutlig produkt bifogas ansökan i formaten pdf, jpg eller gif.
Innehåll
Beskriv så tydligt som möjligt vilken information som produkten innehåller. Bifoga helst en fullständig specifikation och exempel på kartbilder.

Ansvar

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet sprider en sammanställning av geografisk information utan erforderligt tillstånd döms till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med samma eller strängare straff enligt brottsbalken.

Definitioner

Definitioner enligt 2 § i lag (2016:319) om skydd för geografisk information:
geografisk information: lägesbestämd information om förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och havsbottnen,
sjömätning: registrering på ett beständigt sätt av geografisk information i ett visst vattenområde eller en viss sträcka av ett vattenområde,
fotografering eller liknande registrering: alla former av avbildningar eller mätningar, och
sammanställning av geografisk information: geografisk information i form av avbildning, beskrivning eller mätning.

Läs mer om lagen under Externa länkar till höger på sidan.

 

_____________________________________________________________
Telefon:0771-63 00 00
e-post: sjofartsverket@sjofartsverket.se

Observera att material som är godkänt för spridning i vissa fall även måste ha ett nyttjanderättstillstånd.