Start > Båtliv > Södertälje kanal
Fritidsbåtar

Slussning av fritidsbåtar i Södertälje sluss sker dagtid på fastställda klockslag mellan 08.15 - 21.15. Övrig tid sker slussning efter överenskommelse med slussvakt.
Avgift för slussning från Mälaren - 200 SEK. Endast kortbetalning.
Ej slussavgift för kanot eller kajak.
Årskort köps via hemsida, 800 SEK.

Informationstavlor för viktig information och meddelanden finns placerade på väntebryggorna, cirka 200 meter på ömse sidor om slussen.

Tillåtelse att gå in i slussen lämnas av slusspersonalen via högtalare och/eller informationstavlorna eller via VHF kanal 14. Fritidsbåtar med VHF rekommenderas att passa kanal 68, om möjligt även kanal 16, på hela sträckan Bornhuvud - Skanssundet.

Kontakt med slussvakten vid Södertälje Kanal:

VHF:      Kanal 14 (68)      Anrop: Södertälje kanal
Telefon: 0771 - 630 655

Det är förbjudet att segla i kanalen på sträckan mellan Södra kanalens södra mynning till Linasundets norra mynning; passage är endast tillåten med hjälp av motor eller om båten kan ros.

Slussning

Fritidsbåtar skall:

  • Följa slusspersonalens anvisningar.
  • Ha förtöjningar eller båtshake klar.
  • Båten hålls bäst på plats genom att ta tag i lejdare eller krokar som finns i slussväggen.
  • Du kan använda båtshake eller avhåll med tamp.
  • Låt aldrig barnen slussa ensamma.
  • Lämna aldrig båten utan tillsyn i slussen.
  • Hålla väl åt farledens sida vid möte med handelsfartyg eller när dessa passerar.
  • Lämna företräde åt handelsfartyg vid slussning, passage av bro samt trafikreglerat kanalavsnitt.
  • Hålla sig vid farledens sida eller förtöjas på anvisad plats i väntan på slussning eller passage av bro.

Handelsfartyg
Oavsett fastställda tidpunkter för slussning, har yrkessjöfarten företräde, vilket kan innebära väntetid för fritidsbåtar. Av säkerhetsskäl slussas fritidsbåtar inte tillsammans med handelsfartyg.

Viktiga ljussignaler
Fritidsbåtar får av säkerhetsskäl ej möta handelsfartyg i södra och norra kanalen.
Ljussignaler reglerar trafiken genom dessa kanalavsnitt. Signalernas placering är i sjökortet
markerat med SS .

Röd ljussignal 2 Iso R 3s betyder stopp för all sjötrafik.

Mörker/dålig sikt
Med hänsyn till sjösäkerheten skall särskild uppmärksamhet och försiktighet iakttagas vid mörker och dålig sikt. Fritidsbåtar skall hålla sig längs kanalkanterna. Under väntetid inför slussning, skall fritidsbåtar vara förtöjda längs väntebryggorna.

Fart
Maxfart enligt gällande fartbegränsningar är 6 knop.
Fritidsbåtar rekommenderas att under försiktighet och med iakttagande av fartbegränsningen, skyndsamt bege sig in och ut ur slussen då klartecken ges. Detta gäller i synnerhet genom södra porten, för att medge kortast möjligast broöppningstid.

Brand
Öppen eld är absolut förbjudet i slussen.

Strömmande vatten
Uppmärksamhet skall iakttagas under slussning. Plötsliga strömmar kan åstadkomma oväntade krafter. Flytväst rekommenderas.