Start > Båtliv

Den som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns och att känna till vilka regler som gäller där man kör. Som vattenskoterförare måste man därför känna till sjövägsreglerna och i övrigt använda gott omdöme i förhållandet till annan sjötrafik.

Reglerna om att köra vattenskoter finns i förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter. I förordningen anges att vattenskoterkörning endast är tillåtet i allmänna farleder och i områden där Länsstyrelsen beslutat om undantag från det generella förbudet.

Just nu är det oklart hur reglerna i vattenskoterförordningen överensstämmer med gällande EU-regler. Det har lett till att inga ärenden om regelbrott går till domstol. Tillsvidare gäller ändå reglerna i Miljöbalken och Sjölagen: du som kör vattenskoter är ansvarig för att köra säkert och inte påverka miljön eller andra människor.

Föraren betraktas som "befälhavare"

Du som kör vattenskoter betraktas som "befälhavare" i lagens mening och har samma ansvar som alla andra som framför till exempel båtar på sjön. Det innebär bland annat att du måste respektera sjötrafikförordningens regler och visa hänsyn. Alla bestämmelser kring nykterhet, fartöverträdelser, väjningsregler och uppträdande till sjöss gäller för såväl vattenskotrar som för övriga båtar.

Du som framför vattenskoter måste också se till att ingen skada eller olägenhet uppstår på miljön eller på människors hälsa. Det ansvaret följer av de allmänna hänsynsregler som finns i 2 kapitlet miljöbalken (SFS 1998:808). Hänsynsreglerna gäller för alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan påverka miljön.

Vad är en vattenskoter?

Definitionen på vattenskoter är enligt vattenskoterförordningen en farkost vars längd understiger fyra meter och som har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla och har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä snarare än befinner sig i den.

Sjöfartsverkets roll

Sjöfartsverket beslutar vad som är allmän farled. Länsstyrelsen kan besluta om föreskrifter för körning till och från allmän farled. Länsstyrelsen kan också meddela föreskrifter om avgränsning av allmänna farleder för användning av vattenskoter. Sjöfartsverket kan ge dispens för körning med vattenskoter vid sjöräddning och för annan samhällsnyttig användning. Ansökan om dispens skickas till Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping.