Start > Våra tjänster > Sjömätning
Passagerarbåt i skärgårdsmiljö

Med start under våren 2016 kommer stora delar av Stockholms skärgård att sjömätas med moderna metoder. Resultatet kommer att bli säkrare sjökort för såväl den sjöburna kollektivtrafiken som för alla som färdas på sjön.

Normalt måste Sjöfartsverket prioritera sjömätning och sjökortsprodukter för handelssjöfartens räkning. Det medför att de stora farlederna i Stockholms skärgård är sjömätta med moderna metoder och att djupförhållandena där är kända med mycket stor noggrannhet. Utanför farlederna ser det dock annorlunda ut och det finns områden som inte är sjömätta sedan förra sekelskiftet – och då med glest och dåligt positionerat handlod. Vissa av dessa områden trafikeras av den kollektiva skärgårdstrafiken genom Waxholmsbolaget och tack vare EU-stöd kommer dessa rutter nu att sjömätas under 2016 och 2017.

Sjömätningen utförs av Sjöfartsverket och därefter uppdateras såväl elektroniska som tryckta sjökortsprodukter. Sjömätningsresultatet kommer också att användas för att göra analyser av Waxholmsbolagets rutter för att kunna hitta möjligheter till effektiviseringar och möjliga bränslebesparingar. 


Här kan du se aktuell status. Rött=ej påbörjad sjömätning, gul=sjömätning pågår, lila=sjömätning klar, blå=lagrat i djupdatabasen, grön=sjökort uppdaterat.

Sjömätningen startade i mars 2016 i Stockholms södra skärgård. Det är Sjöfartsverkets mätfartyg Anders Bure som med hjälp av ett multibeamekolod utför den sjömätning som kommer att pågå under två säsonger, 2016 – 2017.

Var uppmäksam på eventuella flaggsignaler

När Anders Bure utför sjömätning är det viktigt att hon får mäta i fred. Därför bör du vara extra uppmärksam på eventuella flaggsignaler om du möter henne till sjöss.
 
Ivar Rudolf -sysselsatt med sjömätning, håll undan.
Klot-romb-klot - begränsad manöverförmåga, håll undan.

 

Fakta/ADAPT

ADAPT (Assuring Depth of fairways for Archipelago Public Transportation) är ett samarbetsprojekt mellan Sjöfartsverket, Stockholms läns landsting och Ålands landskapsregering som beviljats EU-finansiering genom EU:s regionala utvecklingsfond Interreg Central Baltic.

Målet med ADAPT är att utveckla och implementera säkra, tidseffektiva och bränsleeffektiva rutter för transport av människor och gods i Stockholms och Ålands skärgårdar. Detta kommer att ske genom modern sjömätning i båda skärgårdarna samt gemensamma workshops kring frågor som rör upphandling och drift av kollektiv skärgårdstrafik. Resultatet från såväl sjömätningar som workshops kommer sedan att sammanvägas med syfte hitta möjligheter till besparing av bränsle och tid.

ADAPT pågår 2016 – 2019.

   

Den totala budgeten är 2,2 miljoner euro, varav Interreg Central Baltic finansierar 1,6 miljoner euro.

Dela artikeln