Start > Våra tjänster > Sjömätning
Passagerarbåt i skärgårdsmiljö

Under säsongerna 2016 och 2017 sjömättes stora delar av Stockholms skärgård med moderna metoder. Arbetet utfördes som en del av ADAPT, ett EU-finansierat projekt som avslutas sommaren 2019. Resultatet kommer att bli säkrare sjökort för såväl den sjöburna kollektivtrafiken som för alla som färdas på sjön.

Normalt måste Sjöfartsverket prioritera sjömätning och sjökortsprodukter för handelssjöfartens räkning. Det medför att de stora farlederna i Stockholms skärgård är sjömätta med modern multibeamekolodning och att djupförhållandena där är kända med mycket stor noggrannhet. Utanför farlederna ser det dock annorlunda ut och det finns områden som inte är sjömätta sedan förra sekelskiftet – och då med glest och dåligt positionerat handlod. Vissa av dessa områden trafikeras av den kollektiva skärgårdstrafiken genom Waxholmsbolaget och tack vare EU-stöd kunde dessa rutter sjömätas under 2016 och 2017.

Sjömätningen utfördes av Sjöfartsverket och arbetet fortgår nu med att uppdateras såväl elektroniska som tryckta sjökortsprodukter med den nya djupinformationen. Sjömätningsresultatet kommer också att användas för att göra analyser av Waxholmsbolagets rutter för att kunna hitta möjligheter till effektiviseringar och möjliga bränslebesparingar. 

Nyttan av de nya sjömätningarna belyses i bilden nedan, genom ett område öster om Öja i Stockholms södra skärgård. De gröna punkterna visar de djupdata som fanns registrerade innan ADAPT medan ytan i orange-röd skala utgörs av nya djuppunkter. I det aktuella området behövde farleden mellan fyran och Öja justeras då det var grundare i passagen än vad som tidigare varit känt.

 


Här kan du se aktuell status. Rött=ej påbörjad sjömätning, gul=sjömätning pågår, lila=sjömätning klar, blå=lagrat i djupdatabasen, grön=sjökort uppdaterat.

 

 

Sjömätningen startade i mars 2016 i Stockholms södra skärgård. Det är Sjöfartsverkets mätfartyg Anders Bure som med hjälp av ett multibeamekolod utfört sjömätning i området under två säsonger, 2016 – 2017.

Fakta/ADAPT

ADAPT (Assuring Depth of fairways for Archipelago Public Transportation) är ett samarbetsprojekt mellan Sjöfartsverket, Stockholms läns landsting och Ålands landskapsregering som beviljats EU-finansiering genom EU:s regionala utvecklingsfond Interreg Central Baltic.

Målet med ADAPT är att utveckla och implementera säkra, tidseffektiva och bränsleeffektiva rutter för transport av människor och gods i Stockholms och Ålands skärgårdar. Detta kommer att ske genom modern sjömätning i båda skärgårdarna samt gemensamma workshops kring frågor som rör upphandling och drift av kollektiv skärgårdstrafik. Resultatet från såväl sjömätningar som workshops kommer sedan att sammanvägas med syfte hitta möjligheter till besparing av bränsle och tid.

ADAPT pågår 2016 – 2019.

   

Den totala budgeten är 2,2 miljoner euro, varav Interreg Central Baltic finansierar 1,6 miljoner euro.

Dela artikeln