Start > Om oss > Rapporter & remissvar
Beskattning av sjöfartens bränslen
Senast ändrad: 2004-12-30 Storlek: 782 Kb  
Utveckling av ett nationellt system för inventering och rapportering av utsläpp och upptag av växthusgaser i enlighet med krav i Kyotoprotokollets artikel 5.1
Senast ändrad: 2004-11-22 Storlek: 955 Kb  
Remissyttrande över Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion (Ds 2004:33)
Senast ändrad: 2004-10-27 Storlek: 24 Kb  
/upload/Listade-dokument/_Remisser/0407-04-02443.pdf
Senast ändrad: 2004-10-26 Storlek: 638 Kb  
Sjöfartsverkets remissvar om förslag till ändring av förordningen (1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Senast ändrad: 2004-10-25 Storlek: 52 Kb  
Sjöfartsverkets remissvar om PM om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/17/EG om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bension och dieselbränslen
Senast ändrad: 2004-10-25 Storlek: 54 Kb  
Sjöfartsverkets remissvar om Naturvårdsverkets rapport Fortsatt grön skatteväxling - förslag till utformning
Senast ändrad: 2004-10-25 Storlek: 113 Kb  
Sjöfartsverkets svar på remiss av förslag till regionala miljömål för Stockholms län
Senast ändrad: 2004-10-21 Storlek: 121 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2004-10-20 Storlek: 16 Kb  
Remittering av rapporter med anknytning till kontrollstationen för klimatpolitiken
Senast ändrad: 2004-10-18 Storlek: 135 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2004-10-15 Storlek: 25 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2004-10-06 Storlek: 16 Kb  
Utvärdering av de marina centra vid Umeå, Stockholm och Göteborgs Universitet
Senast ändrad: 2004-09-29 Storlek: 9 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2004-09-22 Storlek: 212 Kb  
Handikappolitisk samordning - organisation för strategi och genomförande (SOU 2004:54)
Senast ändrad: 2004-09-22 Storlek: 9 Kb  
Rapport om åtgärder som vidtagits för att förbättra sjösäkerheten
Senast ändrad: 2004-09-13 Storlek: 49 Kb  
Uppdrag om farledsavgifter
Senast ändrad: 2004-09-08 Storlek: 886 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2004-09-07 Storlek: 201 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2004-09-06 Storlek: 94 Kb  
Sjöfartsverkets synpunkter på Naturvårdsverkets rapport, Myndigheternas miljöansvar. Vidareutveckling av det särskilda sektoransvaret
Senast ändrad: 2004-09-03 Storlek: 512 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2004-09-03 Storlek: 69 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2004-09-01 Storlek: 27 Kb  
/upload/Listade-dokument/_Remisser/010201-04-01907.pdf
Senast ändrad: 2004-09-01 Storlek: 16 Kb  
Beslut om riksintresseförklaring av Södertälje hamn enligt 3 kap 8 § miljöbalken
Senast ändrad: 2004-08-30 Storlek: 678 Kb  
IT-lösningar för en hållbar utveckling - remissvar
Senast ändrad: 2004-08-16 Storlek: 25 Kb  
Sjöfartsverkets synpunkter
Senast ändrad: 2004-08-13 Storlek: 356 Kb  
Sjöfartens marginalkostnader - några erfarenheter från arbetet 2000-2004
Senast ändrad: 2004-08-09 Storlek: 1 Mb  
/upload/Listade-dokument/_Remisser/010201-04-01889.pdf
Senast ändrad: 2004-08-03 Storlek: 17 Kb  
Sjöräddningssällskapets (SSRS:s) i Söderhamn skrivelse om lån av stridsbåt 90
Senast ändrad: 2004-07-20 Storlek: 17 Kb  
Totalförsvarets forskningsinstitut. En översyn. (SOU 2004:41)
Senast ändrad: 2004-07-15 Storlek: 11 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2004-07-01 Storlek: 350 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2004-06-28 Storlek: 67 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande över Miljömålsrådets rapport "Miljömålen - allas vårt ansvar!"
Senast ändrad: 2004-06-11 Storlek: 268 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2004-06-08 Storlek: 16 Kb  
Yttrande över betänkandet Utveckling av området civil säkerhet inom Öste rsjöstaternas råd (SOU 2003:101)
Senast ändrad: 2004-05-17 Storlek: 1 Mb  
Forum i tvistemål (DV-rapport 2003:4)
Senast ändrad: 2004-05-11 Storlek: 19 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2004-05-10 Storlek: 278 Kb  
Remissyttrande över slutbetänaket Genetik, integritet och etik (SOU 200 4:20) och Statens medicinsk-etiska råds skrivelse om preimplantatorisk genetisk diagnostik
Senast ändrad: 2004-05-04 Storlek: 68 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2004-04-29 Storlek: 20 Kb  
Uppdrag att göra en genomgång av regelverk m.m. i syfte att minska den administrativa bördan för företag
Senast ändrad: 2004-04-20 Storlek: 61 Kb  
Fiskeriverkets redovisnign av uppdrag angående en översyn av ersättnings system för kostnader i samband med skador till följd av dumpat militärt material eller miljöfarliga ämnen
Senast ändrad: 2004-04-20 Storlek: 40 Kb  
Yttrande över Ansvarskommitténs delbetänkande SOU 2003:123 "Utvecklingsk raft för hållbar välfärd"
Senast ändrad: 2004-04-15 Storlek: 224 Kb  
Från klassificering till urval - en översyn av Totalförsvarets pliktverk SOU 2004:5
Senast ändrad: 2004-04-14 Storlek: 152 Kb  
Sjöfartssektorns betydelse för transportpolitiken
Senast ändrad: 2004-04-14 Storlek: 5 Mb  
Remiss och konsekvensanalys avseende Sjöfartsverkets förslag till nya fö reskrifter om anmälningsplikt, informationsskyldighet och rapporteringss kyldighet i vissa fall
Senast ändrad: 2004-04-07 Storlek: 259 Kb  
Remiss av Havsmiljökommissionens slutbetänkande "Havet - tid för en ny s trategi" SOU 2003:72
Senast ändrad: 2004-04-07 Storlek: 281 Kb  
Nya principer för utformning av statsbudgeten - konsekvenser för budgetlagen
Senast ändrad: 2004-04-07 Storlek: 8 Kb  
Sjöfartsverkets och Kustbevakningens utredning
Senast ändrad: 2004-04-01 Storlek: 3 Mb  
Kustbevakningens och Sjöfartsverkets utredning
Senast ändrad: 2004-03-31 Storlek: 1 Mb  
Yttrande över Järnvägsutredningens huvudbetänkande; Järnväg för resenäre r och gods SOU 2003:104
Senast ändrad: 2004-03-29 Storlek: 164 Kb  
/upload/Listade-dokument/_Remisser/0114-04-01405.pdf
Senast ändrad: 2004-03-25 Storlek: 16 Kb  
Färdtjänsten och riksfärdtjänsten, SOU 2003:87
Senast ändrad: 2004-03-24 Storlek: 440 Kb  
Sveriges genomförande av den nya internationella konventionen om hanteri ng av fartygs barlastvatten och sediment för att minska risken för oönsk ade introduktioner av främmande organismer
Senast ändrad: 2004-03-12 Storlek: 444 Kb  
Sjöfartsverkets synpunkter på SOU 2003:111 "Lantmäteriet - nya vägar för ökad samhällsnytta"
Senast ändrad: 2004-03-10 Storlek: 391 Kb  
Nationellt centrum för erfarenhetsöverföring från olyckor (NCO)
Senast ändrad: 2004-03-09 Storlek: 81 Kb  
/upload/Listade-dokument/_Remisser/0703-04-15087.pdf
Senast ändrad: 2004-03-05 Storlek: 43 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2004-03-02 Storlek: 317 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2004-02-26 Storlek: 154 Kb  
Sjöfartsverkets redovisning
Senast ändrad: 2004-02-25 Storlek: 299 Kb  
Fullföljande av Väneröverenskommelsen
Senast ändrad: 2004-02-23 Storlek: 77 Kb  
2004-02-12
Senast ändrad: 2004-02-12 Storlek: 138 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande över PBL-kommitténs delbetänkande Miljöbe dömningar avseende vissa planer och program SOU 2003:70
Senast ändrad: 2004-02-03 Storlek: 242 Kb  
Standarder för den fysiska utformningen av sjötransportsystemet för att underlätta tillgänglighet för att underlätta tillgängligheten för person er med funktionshinder
Senast ändrad: 2004-01-30 Storlek: 487 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande över det andra delbetänkandet av FlexMex2 -utredningen Handla för bättre klimat - tillstånd och tilldelning SOU 20 03:120
Senast ändrad: 2004-01-29 Storlek: 272 Kb  
Sjöfartens avgiftsrelevanta marginalkostnader - slutrapport för arbetet under 2003
Senast ändrad: 2004-01-28 Storlek: 405 Kb  
/upload/Listade-dokument/_Remisser/0999-04-01176.pdf
Senast ändrad: 2004-01-26 Storlek: 17 Kb  
/upload/Listade-dokument/_Remisser/0203-03-02873.pdf
Senast ändrad: 2004-01-08 Storlek: 33 Kb  

Dela artikeln