Start > Om oss

Den verksamhet Sjöfartsverket bedriver innebär att det ibland finns behov av att skydda uppgifter och/eller verksamheter i samband med upphandling och efterföljande uppdrag. De uppgifter och verksamheter som berör Sveriges säkerhet ska skyddas. Detta innebär att Sjöfartsverkets upphandling ska följa de lagar och förordningar som styr Säkerhetsskydd vid upphandlingar och affärsavtal.

Handläggningstid för SUA

För att korta handläggningstiden kan ni som företagare kontrollera ert underlag en gång extra så att samtliga underlag är korrekt ifyllda innan ni skickar in dem till oss.

Utgå från:
"Vägledning för säkerhetsansvarig vid tecknande av säkerhetsskyddsavtal (SUA)"

Ärenden omhändertas i den ordning de inkommit till myndigheten. Vi kontaktar er när företaget blivit SUA-godkänt och arbete kan påbörjas för myndigheten.

Aktuella lagrum för SUA

 • Lagen om offentlig upphandling (2007:1091)
 • Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
 • Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
 • Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2)
 • Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011:1029)

Så blir ert företag SUA-godkänt

Varje företag genomgår processen för att bli SUA-godkänd inför varje enskilt projekt/uppdrag.

För er som företag:

 1. Ni, som Företag, får ett säkerhetsskyddsavtal skickat till er i två exemplar
 2. VD/firmatecknare (eller annan med fullmakt) ska skriva under båda exemplaren
 3. Säkerhetsskyddschef/säkerhetsansvarig ska genomföra säkerhetsprövningsintervjuer med var och en av de medarbetare som ska arbeta med projektet/uppdraget samt med VD/firmatecknare, även säkerhetsskyddschef/säkerhetsansvarig ska genomgå säkerhetsprövning.
 4. Ni ska fylla i ett antal dokument för var och en av de medarbetare som ska arbeta med projektet samt för VD/firmatecknare och säkerhetsskyddschef/säkerhetsansvarig.
 5. Samla alla dokument i ett kuvert och skicka med Rek inrikes till Sjöfartsverket.

Sjöfartsverkets del:

 1. Sjöfartsverket får era handlingar och granskar dem.
 2. Sjöfartsverket skickar in registrering av säkerhetsskyddsavtal och registerkontroller till Säkerhetspolisen
 3. Säkerhetspolisen utför kontroller och skickar svar till Sjöfartsverket

Ni är SUA-godkänd leverantör när:

 1. Ni får meddelande från Sjöfartsverket att ni är SUA-godkänd leverantör och kan därmed påbörja uppdraget enligt affärsavtal. 

Dokument som ska skickas in till Sjöfartsverket

 • Påskrivet säkerhetsskyddsavtal i två exemplar, utskriften ska vara enkelsidig
 • Fullmakt från firmatecknare om annan än firmatecknare skrivit på säkerhetsskyddsavtalet
 • Sekretessbevis och samtycke till registerkontroll
 • Säpos blankett framställan Registerkontroll, samt i vissa fall bilaga, särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2
 • Intyg säkerhetsprövning
 • Uppgifter på personal
 • Registreringsbevis från Bolagsverket (inte äldre än tre månader)
 • Anmälan om underentreprenör (i förekommande fall)

Dokumenten finns att ladda ned till höger på sidan

Observera att Säkerhetspolisens blanketter måste fyllas i digitalt

Alla dokument skickas med Rek inrikes till:

Sjöfartsverket
Att: Enheten för säkerhet och beredskap
601 78 Norrköping

 

Anmälan om underentreprenör

Om du kommer anlita en underentreprenör i projektet ska du också skicka in följande till Sjöfartsverket:

Säkerhetsskyddsavtal kommer sen att skickas ut till underentreprenörerna.

Tänk på att Sjöfartsverket måste ingå ett enskilt säkerhetsskyddsavtal med samtliga underentreprenörer och era underentreprenörer kommer att genomgå samma prövning som ni genomgått för att bli SUA-godkända.

All kommunikation från Sjöfartsverkets sida sker direkt med de företag som myndigheten har säkerhetsskyddsavtal med. 

Sjöfartsverket ser ändå positivt på om ni tar ett ansvar för era underentreprenörer. Ett exempel kan vara att ni begär in allt underlag från era underentreprenörer och kvalitetsgranskar underlagen innan de skickas in till Sjöfartsverket. Detta för att minska risken att underentreprenörerna skickar in underlag som inte är komplett.

Obs! Om ni agerar som konsultmäklare el. dyl. och om underentreprenören är ett enmansbolag ska ni genomföra säkerhetsprövning såsom om underentreprenören vore anställd i företaget även om Sjöfartsverket tecknar säkerhetsskyddsavtalet med underentreprenören.

 

Dokumentsammanställning:

Underlag som Sjöfartsverket skickar till leverantör

 • Säkerhetsskyddsavtal i två exemplar

Underlag som finns att ladda ned till höger på sidan

 • Vägledning för säkerhetsansvarig vid tecknande av säkerhetsskyddsavtal (SUA)
 • Information om personuppgiftsbehandling vid SUA

 Blanketter som finns att ladda ned till höger på sidan

 • Uppgifter på personal
 • Sekretessbevis och samtycke till registerkontroll
 • Framställan om registerkontroll 
 • bilaga: Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 
 • Intyg säkerhetsprövning
 • Anmälan om underentreprenör

Underlag till säkerhetsprövningsintervju som finns att ladda ned till höger på sidan

Observera att detta material inte ska skickas till Sjöfartsverket. Underlag för bedömning sparas hos leverantör och ska finnas tillgängligt vid eventuell granskning av Sjöfartsverket. Intyg att personen bedöms som lojal och pålitlig ska dock skickas till Sjöfartsverket enligt ovan.

 • Lathund säkerhetsprövning
 • Säkerhetsprövningssamtal vid SUA 
 • Bedömningsgrunder vid säkerhetsprövning