Start > Press

Under 2017 finns 60 miljoner kronor avsatta för finansiering av forskning och innovation inom sjöfartsområdet. Syftet är att bidra till sjöfartens utveckling och att stärka dess roll i transportsystemet.

Sjöfartsverket samverkar med Trafikverket kring beslut om finansiering av projekt genom sjöfartens nationella medel för forskning och innovation. Enligt International Maritime Organization, IMO, förväntas sjöfraktens transportarbete öka med 30 – 46 procent till 2020 och med 150 – 300 procent till 2050. Sjöfartsverket har därför prioriterat sju forsknings- och utvecklingsområden som ska bidra till en effektivare, säkrare och miljömässigt mer hållbar sjöfart.

– En stor del av medlen är redan intecknade av fleråriga projekt men utrymme finns för att ta ombord ytterligare projektförslag. Intresseanmälningar i form av projektförslag inom sjöfartsområdet tas emot löpande och behandlas alltefter förslagen inkommer, säger Göran Rudbäck, forskning- och utvecklingssamordnare på Sjöfartsverket.

De förslag som kommer in behandlas i samband med återkommande möten om Trafikverkets portfölj för sjöfartsforskning. Efter beredning fattar Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Trafikverket beslut i samråd.

Välkommen med ditt förslag till projekt som kan bidra till att förnya, utveckla, stärka och förbättra förutsättningarna för svensk sjöfart. Nästa deadline för intresseanmälningar är den 3 april 2017.

Mer information och mall för intresseanmälan: http://sjofartsverket.se/sv/Om-oss/Forskning-och-innovation/Sjofartens-nationella-FoI-medelx/

Fakta/Prioriterade områden för forskning och innovation inom sjöfartsområdet

E-Maritime - Digitala och elektroniska stöd för sjöfart och sjötransport av gods och information.

Infrastruktur - Innovation och utveckling inom fartygsteknik och godshantering ombord, farleder, tekniska sjögeografiska utmaningar.

Kompetens- och kapacitetsfrågor - Nationell försörjning och utveckling av sjöfartssektorns kompetens

Sjöfartens externa förutsättningar - Aktiv bevakning av och förbättrad beredskap för förändringar i sjöfartens förutsättningar.

Sjösäkerhet - Förändringsarbete mot en nollvision vad gäller sjösäkerhet - där människan står i centrum.

Uthålliga maritima transporter/Miljö - Miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet för maritima transporter, såväl nationellt som internationellt.

Vintersjöfart och arktiska frågor - Teknik, modeller och processer för effektivisering och säkring av sjöfart under vinterförhållanden.

Dokument

Dela artikeln