Start > Press

Handelssjöfarten bekostar i mycket hög grad sin egen infrastruktur genom lots- och farledsavgifter till Sjöfartsverket.

För att bibehålla den servicenivå som handelssjöfarten efterfrågar höjs farledsavgifterna 1,9 % i enlighet med nettoprisindex. För att uppnå full kostnadstäckning för lotsningsverksamheten höjs även lotsningsavgifterna med 5 %.

- Samtidigt som vi höjer avgifterna arbetar vi med att effektivisera och utveckla verksamheten efter kundernas och samhällets behov. De senaste tio åren har vi effektiviserat för cirka en miljard kronor och de kommande tio åren ska vi genom effektiviseringar och nya affärer hämta hem ytterligare en miljard kronor. Dessutom bedriver vi världsledande forskning inom digitalisering av sjöfarten och som i huvudsak inte bekostas av handelssjöfarten, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket har relativt sätt en hög servicegrad och kan med endast fem timmars varsel tillhandahålla lots till fartyg som anlöper till eller avgår från svensk hamn, även till mindre hamnar utmed Norrlandskusten. Samtidigt arbetar Sjöfartsverket i samråd med andra myndigheter för att på sikt utveckla och effektivisera navigationsstödet och övrig service kopplat till fartygsanlöp.

-Att hålla Sveriges sjövägar framkomliga, tillgängliga och säkra är viktigt för att stärka Sveriges konkurrenskraft och ekonomi. För att vi ska kunna leverera bra service och samtidigt utveckla våra tjänster krävs att avgifterna ligger i nivå med kostnadsutvecklingen efter effektivisering, säger Katarina Norén.

Sjöfartsverket är ett av tre affärsverk och finansieras till 70 procent av de avgifter som handelssjöfarten betalar, men verket har även anslagsfinansierade uppdrag som riktar sig mot allmänheten, båtlivet och samhället i stort. Anslagen för dessa uppdrag har urholkats över tid med över 200 miljoner kronor per år, vilket idag istället finansieras via avgifter.

-Vi har förslagit en förstärkning av anslagen på 216 miljoner kronor. När det är ekonomiskt försvarbart vill vi dessutom förstärka de miljöincitament som möjliggör lägre avgifter för de redare som genomför miljöförbättrande åtgärder på sina fartyg, säger Katarina Norén.

De nya förskrifterna kommer att gälla från och med den 1 januari 2019.

Dela artikeln