Farledsprojekt

Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera projekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna för att möta sjöfartens behov. Alla insatser presenteras på den här kartan. Med ett klick på markeringarna kan du få kort information om som händer, vad syftet är, när projektet beräknas färdigt och aktuellt nuläge.

 

I nationella planen för transportinfrastruktur 2018-2029, finns 5,1 miljarder kronor avsatt för sjöfarts- och farledsprojekt. Satsningar på sjöfartsinfrastruktur är ett led i utvecklingen för att fullfölja regeringens intentioner om överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart.

  • Farledsprojekten (röd markering) finansieras via den nationella planen som regeringen tar beslut om.
  • Trimningsåtgärder (blå markering) rör sig om mindre insatser. Dessa tar Trafikverket beslut om på regional nivå.
  • Åtgärdsvalsstudie (grön markering) är form av bristanalys som genomförs på mycket tidigt stadium i så gott som samtliga infrastruktursatsningar. Berörda parter som till exempel Sjöfartsverket, Trafikverket, hamnar, kommuner och regioner, har en konstruktiv dialog om hur man ska komma fram till bästa möjliga helhetsbild.
  • IVV-projekt, Inre Vattenvägar (gul markering) utreder förutsättningar för en svensk anpassning till EU-regler för godstransporter på pråm i skyddade vatten.
  • Övriga projekt/åtgärder (lila markering)

De stora sjöfartsprojekten

Genom att klicka på bilderna nedan eller i menyn till höger kan du läsa mer om aktuella och nyligen avslutade farledsprojekt.

MSW REPORTAL

FACEBOOK

2019-10-28

Facebookbild

Visste du att det finns 15 000 prickar, bojar och fyrar inom svenskt sjöterritorium? ?? Hälften av alla sjösäkerhetsanordningar (SSA) ägs av oss. Resterande ägs av andra aktörer som fått tillstånd av Transportstyrelsen. Om du upptäcker fel på utmärkning, släckta fyrar, drivande föremål eller ser annat som kan utgöra en fara för sjöfarten uppskattar vi om du genast rapporterar in det till oss. Det gör du enkelt på www.sjofartsverket.se/rapportera eller genom att mejla direkt till swedentraffic@sjofartsverket.se ??? Tack för att du hjälper oss skapa trygga vatten! ????? #sjösäkerhet #prick #boj #fyr #påvift #litefel #trasig #laga #sjösäkerhetsanordning #maxasäkerheten #swedentraffic #samarbete Foto: Sjöfartsverket