Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg
Fartyg på väg in iGöteborgs hamn

För fullständig och aktuell nautisk information gällande hamnar, se sjökort och Ufs:ar (Underrättelse för sjöfarande) till aktuellt datum.

För övrig information rekommenderas  Göteborgs Hamns Hemsida

Göteborgs hamn är Sveriges största hamn belägen vid Göta älvs utlopp i Kattegatt.
Sjökort 931, 9312, 9313.
Position 57 42 N, 11 56 O

Maximalt djupgående och UKC

Maximalt djupgående vid medelvatten, i farled till:

Torshamnens oljepir kaj 801 via North Channel *)   18.9 m
Torsviken     5.5 m
Arendalshamnen     9.1 m
Skandiahamnen   13.5 m
Skarvikshamnen kaj 510 & 519   12.5 m
I farled mellan Skarvikshamnen och Ryahamnen     9.3 m
I farled mellan Ryahamnen och Lindholmshamnen     7.7 m
I farled mellan Lindholmshamnen och Frihamnen     6.7 m

Maximalt tillåtet djupgående till respektive kaj framgår av Göteborg Hamns Hemsida. Notera variationer i sjövattendensitet i hamnen beroende på färskvattenutflödet från Göta älv.
*) Max djupgående till kaj 801 är 19,05m i densitet 1,013. Vid passage av Trubaduren ska djupgåendet bekräftas ej överstiga 18,9m i saltvatten.

Minsta tillåtna klarning under köl (UKC) är 0,7m i farleder och 0,5m vid kaj.

Maximalt djupgående finns definierat i Ufs A.

Ankarplatser

 Ankarplatser Göteborg 

Ankringsförbud

Inom minerat område på Hake Fjord, ost och nordost om Donsö och inom Göteborgs hamnområde. Gränserna för minerade områden samt för Göteborgs hamnområde är markerade i sjökort 9313.

Broar

 Broar

Bogserbåtar

 Hamnbogsering Göteborg
 Eskortbogsering Göteborg

Mörker-, sikt- och vindrestriktioner

 Restriktioner  

Geografiska namn

 Geografiska namn som används vid VHF-kommunikation  

Farleder

Gothenburg Fairway View

Från sjön syd om fyren Trubaduren går en farled för maximalt djupgående 18.9 m över Vinga Sand, Dana Fjord och norra delen av Hakefjorden till Torshamnens oljepir, kaj 801. Leden håller ett minsta djup av 22.9 m på sträckan Trubaduren till Dana Fjord. Leden från Dana Fjord till Torshamnen har namnet North Channel (Torshamnsleden). Den muddrade och delvis sprängda rännan är ramad till 20.5 m djup vid MW. Bredden varierar från ca 540 m i den yttre delen till ca 320 i den inre.

South Channel (Böttöleden) går över södra delen av Hake Fjord och förenar Vinga Sand med Rivö Fjord. Leden medger maximalt djupgående 13 m djupgående och håller ett minsta djup av 15.8 m på sträckan Böttö till Rivö Fjord och 14.7 m från Rivö Fjord till Älvsborgs fästning.

Beakta att leden är livligt trafikerad av färjor samt att strömförhållandena ofta kan vara besvärande vid Böttö. Fartyg skall alltid vara förberedda att använda North Channel om trafiksituationen så kräver.

För att underlätta utförandet av en väl kontrollerad gir av större fartyg vid in- och utgång mellan Böttö och Vasskären kan Trinda Brunskärs raconkummel utnyttjas som referenspunkt (gircentrum) vid girkontroll. Referenspunktens uppgift är att medge sidokontroll under gir och att placera fartyget i rätt läge när giren avslutats. Större ingående fartyg bör hålla en girradie av ca 0.8 M medan utgående fartyg bör hålla 0.9 M. Härigenom får man en separation i sidled av 0.1 M genom hela giren.

Från sjön väst om Vinga går till Vinga Sand en farled (Vingaleden) som medger maximalt djupgående 8.5 m i dagsljus och maximalt djupgående 6.5 m i mörker. Nord om Vinga sätter strömmen ofta med stor hastighet tvärs farleden. Ström och vind följs inte alltid åt och strömmen kan på kort tid växla riktning. Under åren har flera grundstötningar inträffat i farleden. Notera att lotsplikt för denna farled gäller fartyg överstigande L>70m , B>14m eller Djg>4,5m (kat 2 och 3).

Farledsområdet syd om Skandiahamnen är ramad till 14.2 m djup vid MW och syd om Skarvikshamnen till 13.2 m djup vid MW.

Farleden i Göta älv, mellan Skarvikshamnen och Ryahamnen, är ramad till 10.0 m djup vid MW och tillåter maximalt djupgående 9.3 m.

Mellan Ryahamnen och Lindholmshamnen är farledsdjupet 8.4 m vi MW och tillåter maximalt djupgående 7.7 m.

Mellan Lindholmshamnen och Frihamnen är farledsdjupet 7.4 m vid MW och tillåter maximalt djupgående 6.7 m.

Från farvattnet vid fyren Hätteberget går, genom Göteborgs norra skärgård, en farled för maximalt djupgående 4.5 m till Dana Fjord.

Från sjön syd om Tistlarna går till Rivö Fjord en farled för maximalt djupgående 7 m. Vid god sikt anlöps leden genom att sätta K ca 012 grader i enslinjen av kumlet Matskär under Stora Rös på Styrsö. Väst om enslinjen, i höjd med grundet Knalten, ligger ett 12 m grund som bör undvikas vid grov sjö. Vid hårda sydliga vindar råder stark ström och svår sjö mellan Matskär och Matskärsbåden

Fartföreskrifter

Högst 8 knop inom Göteborgs hamnområde från dess västra gräns vid Älvsborgs fästning till fyren Skeppsbron.

Inom området för 8 knop gäller högst 12 knop för fartyg med en längd under 12 m. Inom del av området för 8 knop gäller högst 12 knop, för fartyg med ett djupgående under 3 m, mellan västra gränsen och Skandiahamnens östra kajnock.

Högst 5 knop mellan fyren Skeppsbron och skärm 554 nord om Bohus.

 Klicka här för Länsstyrelsens föreskrift 14 FS 1998:60

Is

Isbrytare håller hamnen öppen hela vintern.

 Vintersjöfart

Ström

I farlederna genom Göteborgs skärgård kan strömmen under vissa förhållanden vara besvärande. Speciellt utsatta områden nämns under rubriken "Farleder". Illustrationen nedan visar ett vanligt scenario, vilket snabbt kan ändras beroende på växlingar i väder och vattennivå. En prognos återfinns på Göteborgs Hamns Hemsida. Aktuella avläsningar kan göras på AIS och/eller ViVa .

Current in the archipelago 

Inom hamnområdet genereras strömmen av färskvatten från Vänern, vilken kan uppgå till högst ca 2 knop. I Göta älvs mynning (området runt Skandia, Skarvik och Rya) kan mötet mellan färsk- och saltvatten orsaka varierande påverkan på fartygsrörelser. Av denna anledning bör även noteras att sjövattendensiteten varierar på olika djup.

Current in mouth of Göta river
Klicka här för ytterligare illustrationer.

Varv

Gotenius Varv.

Förnödenheter

Bunker- och smörjoljor från olika oljeföretag. Skeppsförnödenheter. Färskvatten från vattenposter vid de flesta kajer. Se vidare Göteborgs Hamns Hemsida.

Vattenstånd och Tidvatten

Hätteberget - Tistlarna 

Vattenstånd:

På västkusten stiger vattnet i allmänhet vid västlig vind och sjunker vid ostlig vind. Vid västlig storm kan en s k stormflod inträffa varvid vattnet snabbt kan stiga med över en meter. På grund av varierande djupförhållanden och kustens oregelbundna form kan vattenståndet växla kraftigt från en plats till en annan. Även lufttrycket påverkar vattenståndet; vid högtryck pressas vattnet undan och sjunker således och vid lågtryck stiger vattnet.

Längs kuststräckan Hätteberget - Tistlarna gäller följande ungefärliga karakteristiska vattenstånd:

Högsta högvatten (HHW) + 150 cm
Medelhögvatten (MHW) + 100 cm
Medelvatten (MW)        0 cm
Medellågvatten (MLW) -    70 cm
Lägsta lågvatten (LLW) -  120 cm

Utöver de tillfälliga växlingarna i vattenståndet förekommer en årstidsbunden variation som beror på en motsvarande variation i det förhärskande lufttrycket samt i vindarnas riktning och styrka. I medeltal för en längre period kallas denna variation "den årliga variationen" vilket innebär lågt vattenstånd under våren och högt vattenstånd under sensommaren och hösten. Från detta medelförlopp kan betydande avvikelser förekomma olika år.

Tidvatten:

De vattenståndsvariationer som förorsakas av tidvatten är som störst (spring) två dygn före ny- och fullmåne och uppgår då till ca 24 cm (i Göteborg/-Torshamnen). De minsta vattenstånds-variationerna (neap) inträffar två dygn före halvmåne.

Tidvattnet är av s k halvdygnskaraktär, dvs vattnet stiger (flod) till ett högvatten respektive sjunker (ebb) till ett lågvatten två gånger per dygn. Dygnets ena högvatten inträffar ca 4 timmar 30 minuter efter månens passage över Greenwichmeridianen, dvs när månens GHA är ungefär 065 grader. Nästföljande högvatten infaller 12 timmar och 25 minuter senare. 

 

 

Dela artikeln