Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg
En av Sjöfartsverkets lotsar manövrerar VLCC

Sedan den 1 januari 2009 är det Transportstyrelsen som föreskriver om lotsplikt och lotsdispens på svenskt vatten. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats.

Lotsplikt gäller på inre vatten inom lotsområde Göteborg

För ytterligare information om lotspliktsgränser per led, defnition av lotspliktskategorier, lotspliktslinjer och bordningsplatser samt regler vid bogsering, läs: Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lotsning (TSFS 2017:88)