Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg
En av Sjöfartsverkets lotsar manövrerar VLCC

Sedan den 1 januari 2009 är det Transportstyrelsen som föreskriver om lotsplikt och lotsdispens på svenskt vatten. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats.

Lotsplikt gäller på inre vatten inom lotsområde Göteborg


 Lotspliktsgränser per led

 Definition av fartygskategorier

 Lotspliktslinjer/gränser och bordningsplatser

 Lotspliktsgränser vid bogsering

  • Lotsplikt gäller fr.o.m. och inklusive presenterade mått.
  • Lotsplikt gäller då minst ett av måtten uppnåtts.
  • Med fartygs djupgående avses dess aktuella djupgående uttryckt i meter.
  • Bogserbåt: Enbart djupgåendet hos ett bogserfartyg eller en pusher som inte är  ihopkopplad med en annan farkost medför inte lotsplikt.
  • Bogsersläp: Max längd L = 70,0 m, B = 14,0 m, D = under resp. farled.
  • Fiskebåt: Enbart djupgåendet hos fiskefartyg medför inte lotsplikt.
  • Isbrytare: Enbart djupgåendet hos en isbrytare medför inte lotsplikt.
  • Segelkatamaran och trimaran: Enbart bredden på en segelkatamaran eller en segeltrimaran medför inte lotsplikt.
  • Särskilda bestämmelser gäller för Vägverkets färjor och utländska statsfartyg. Se föreskrifterna 2 kap. §§ 11-12.

Källa: Transportstyrelsens råd och föreskrifter om lotsning (TSFS 2012:38)