Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg
Stort Maerskfartyg i farled

Riktvärden gällande maxmått för fartyg samt bogserbåtskrav, mörker-, sikt- och vindrestriktioner m.m. inom lotsområde Göteborg.

Uppgifterna avses tjäna som riktvärden för redare, fartygsbefäl och mäklare i vad mån ett fartyg under normala förhållanden säkert kan framföras i leden vid medelvattenstånd och med lots.

Reservation måste göras med hänsyn till den mängd faktorer, som ytterligare påverkar bedömningen i det enskilda fallet, exempelvis nedsatt sikt, höga vindstyrkor, strömsättningar, fartygets tekniska standard, farledens utmärkning för mörkernavigering, bogserbåtsassistans etc, vilka kan medföra reducering av riktvärdena.

Dela artikeln