Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg > Riktvärden & restrikti...
Eskortbogsering

Lotsområde Göteborg

Med syfte att förbättra säkerheten är eskortbogsering till och från Göteborg obligatoriskt under följande förutsättningar:

Alla tankfartyg över 30 000 tdw, som är lastade, eller i barlast med ej gasfria tankar (med en flampunkt under 60 grader C).

Observera; Inertgas fyllda tankar är inte att betrakta som ”gasfria” tankar.

För tankfartyg är eskorterande bogserbåt obligatoriskt under ovan givna förutsättningar. Eskortbåten, bogserbåt av viss typ, ska då vara kopplad i fartygets akter från respektive till hamnens angöringsfyr/boj och till den punkt där sedvanlig hamnbogsering påbörjas.