Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Kalmar
En av Sjöfartsverkets lotsar i arbete

Sedan den 1 januari 2009 är det Transportstyrelsen som föreskriver om lotsplikt och lotsdispens på svenskt vatten. 

Lotsplikt gäller på inre vatten inom lotsområde Kalmar

 Lotspliktsgränser per led och kategori 

 Lotspliktslinjer, Hanöbukten och Smålandskusten 

 Lotspliktslinjer, Gotland

 Maxgränser för lotsning, se 'Riktvärden & Restriktioner'

  • Karlskrona: Örlogshamnen och Karlskronavarvet gäller L=70m/B=14m/D=4,5m 
  • Lotsplikt gäller fr.o.m. och inklusive presenterade mått.
  • Lotsplikt gäller då minst ett av måtten uppnåtts.
  • Med fartygs djupgående avses dess aktuella djupgående uttryckt i meter.
  • Bogserbåt: Enbart djupgåendet hos ett bogserfartyg eller en pusher som inte är  ihopkopplad med en annan farkost medför inte lotsplikt.
  • Bogsersläp: Max längd L = 70,0 m, B = 14,0 m, D = under resp. farled.
  • Fiskebåt: Enbart djupgåendet hos fiskefartyg medför inte lotsplikt.
  • Isbrytare: Enbart djupgåendet hos en isbrytare medför inte lotsplikt.
  • Segelkatamaran och trimaran: Enbart bredden på en segelkatamaran eller en segeltrimaran medför inte lotsplikt.
  • Utländska statsfartyg. Se föreskrifterna 2 kap. §§ 11-12.

 

Källa: Lotsningsföreskrifter (TSFS2009:123)