Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Oxelösund > Riktvärden & restrikti...

Följande riktlinjer är framtagna som vägledning för beställning av antalet bogserbåtar vid ankomst/avgång med lots i lotsområde Oxelösund.

Lotsen avgör efter samråd med fartygets befälhavare från fall till fall huruvida en planerad fartygsoperation kan utföras med tillräckliga säkerhetsmarginaler. En direkt konsekvens av att dessa riktlinjer beaktas i ett tidigt skede, det vill säga redan vid lotsbeställningen, är minimerade förseningsrisker och att snabbinställelseavgifter för bogserbåtar blir så få som möjligt. Som vägledning i samband med bogserbåtsbeställning finns specifikationer för respektive hamn och det antal bogserbåtar som under "normala förhållanden" ska användas.