Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Oxelösund > Riktvärden & restrikti... > Farledsbegränsningar > Oxelösund-Bråviken

Fartygsstorlekar och Tillåtet Maximalt Djupgående i meter. mm. för området Oxelösund / Bråviken för lotsade fartyg.
            
                                                                             Uppdaterad : 2017-11-28

Detta beslut sammanställer de maximala fartygsdimensioner som erfarenhetsmässigt, med en godtagbar säkerhet, kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder/hamnar inom området Oxelösund/Bråviken.
Värdena gäller för medelvattenstånd. Observera att under vår och försommar kan vattenståndet ofta varaktigt vara under medelvattenstånd.
Om inte annat anges i sammanställningen förutsätts att aktuellt fartyg har normalt god teknisk standard och manöverförmåga. Det förutsätts även att lokala restriktioner för bogserbåtar efterföljs.

Förbehåll görs för bl.a. aktuella sikt-, is- och vindförhållanden, vilka temporärt kan begränsa
möjligheterna för lotsning.
Undantagsvis kan större dimensioner medges under gynnsamma yttre förhållanden för fartyg
med hög teknisk standard och mycket god manöverförmåga. Dessa undantag ges från fall till fall i samråd med Nautiskt råd (NR) och CLO (Chefen för lotsområdet).

Det är alltid berörd lots som slutligen bedömer om rådande omständigheter
är sådana att en säker lotsning kan utföras.

Mäklarna rekommenderas alltid att i god tid inhämta förhandsbesked för fartyg på eller nära en max dimension. Därvid bör information lämnas om utrustning och standard som kan påverka fartygets manöverförmåga.

Sjöfartsverket förebehåller sig rätten att utan föregående notis ändra uppgifterna i denna sammanställning.

Förkortningar:

 

        D

Dager

        M

Mörker

        UKC

Under keel clearance, i meter.

        TMD

Tillåtet Maximalt Djupgående i meter.

        LOA

Fartygets längd över allt, i meter.

        B

Fartygets största bredd, i meter.

        KL

Kajlängd, i meter.

        MGMF

Mycket god manöverförmåga
(pitch/ bogpropeller och spec.
roderarrangemang)

 


Fartygsstorlekar och Tillåtet Maximalt Djupgående i meter.  mm. för Norrköpings yttre hamnar.   

 

 LJUS

 TMD

 UKC

  L

  B 

N. Kränkan – St. Juten
(Norra leden vid Kungshamn)

 D
 M

 12,4
 12,4

 > 1,9
 > 1,9

 260
 210

 33

N. Kränkan – St. Juten
(Södra vägen vid Kungshamn)

 D/ M

 13,5

 >3.5

 260

 33

 

 

 

 

 

 

Tvåmanslotsning N. Kränkan – Norrköpings hamnar

Se sidan: Tvåmanslotsning

 

PAMPUSRÄNNAN:
 
Bredden på rännan = 100 meter.
 TMD = 13,1 meter.
 UKC = 1.4 meter.
 
Vind och Siktrestriktion:

Se sidan: Vind och siktrestriktioner för Norrköpings yttre hamnar (inkl. pampusrännan). 

 

 

 LJUS

 TMD

 UKC

  L

  B 

P1

 D

 10,1

 0,6

 260

 33

 

 M

 10,1

 0,6

 220

 33

 PAMPUSKAJEN 

 PAMPUS 2 - 6
 * djupet i rännan är sänkt

 D

 13,1 *

 0,7

 260

 33

 * djupet i rännan är sänkt

 M

 13,1 *

 0,7

 220

 33

 PAMPUS 8 + RORO

 D

 9,3

 0,7

 260

 33

 

 M

 9,3

 0,7

 220

 33

Fri kajlängd vid manövrering

 - Fartyg med LOA <145m: säkert avstånd

 - Fartyg med LOA 145-170m: LOA +40m

 - Fartyg med LOA 170m – hamnmax: LOA +80m

 - Vid manövrering till P6 då fartyget ska ligga vid max djupgräns (14,2m ramat) ska det även finnas 10m manöverutrymme närmast djupgränsen.

 - Vid avgång kan avstånden halveras.

 P3 (RORO)

 D/M

 8,2

 0,6

  * +**

 

För passage av annat fartyg vid Pampuskajen får sammanlagda fartygsbredden ej överstiga 64m.

*/ Om tankfartyg förtöjt vid P1, får ej fartyg med längd större än 135m angöra kaj P3.

**/ max. L=150 mtr : BB till kaj + max. L=140 meter: SB till kaj.

Ank/avg P3, minimiavstånd till inneliggande tankfartyg vid P1 får ej understiga 30m.

 

 LJUS

 TMD

 UKC

  L

  B

BRAVIKEN

         

Vanliga kajen

 D

 8,2

 0,6

 205*

 30 MGMF

 

 M

 8,2

 0,6

 165*

 23 MGMF

Fartygslängd >125m, kräver tomt vid RORO-kajen för god förtöjning.

* Fartyg över 160 m måste ha bogpropeller och CPP för att anlöpa

 

RORO-kajen

 D/M

 7,7

 0,6

 150*

 

 * Normalfartyg över 140 m utan bogpropeller får ej anlöpa

DJURÖN

Stora kajen

 D/M

 12

 0,6

 240

*

Lilla Kajen

 D/M

 6,5

 0,6

90

 16**

 * dock stäven inte förbi lilla kajens förlängning.

** Ingen del av fartyget får gå förbi den inre gröna pricken

 

   

 

Sidan uppdaterad: 2020-02-07