Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Oxelösund > Riktvärden & restrikti... > Farledsbegränsningar > Oxelösund-Bråviken

Fartygsstorlekar och Tillåtet Maximalt Djupgående i meter. mm. för området Oxelösund / Bråviken för lotsade fartyg.

                                                                                     Uppdaterad : 2020-01-08

Detta beslut sammanställer de maximala fartygsdimensioner som erfarenhetsmässigt, med en godtagbar säkerhet, kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder/hamnar inom området Oxelösund/Bråviken.
Värdena gäller för medelvattenstånd. Observera att under vår och försommar kan vattenståndet ofta varaktigt vara under medelvattenstånd.
Om inte annat anges i sammanställningen förutsätts att aktuellt fartyg har normalt god teknisk standard och manöverförmåga. Det förutsätts även att lokala restriktioner för bogserbåtar efterföljs.
 
Förbehåll görs för bl.a. aktuella sikt-, is- och vindförhållanden, vilka temporärt kan begränsa
möjligheterna för lotsning.
Undantagsvis kan större dimensioner medges under gynnsamma yttre förhållanden för fartyg
med hög teknisk standard och mycket god manöverförmåga. Dessa undantag ges från fall till fall i samråd med Nautiskt råd (NR) och CLO (Chefen för lotsområdet).

Det är alltid berörd lots som slutligen bedömer om rådande omständigheter
är sådana att en säker lotsning kan utföras.

Mäklarna rekommenderas alltid att i god tid inhämta förhandsbesked för fartyg på eller nära en max dimension. Därvid bör information lämnas om utrustning och standard som kan påverka fartygets manöverförmåga.

Sjöfartsverket förebehåller sig rätten att utan föregående notis ändra uppgifterna i denna sammanställning.

   Förkortningar:
  D. Dager
  M. Mörker
  UKC. Under keel clearance, min meter.
  TMD. Maximalt Djupgående i meter.
  LOA. Fartygets längd över allt i meter.
  B. Fartygets största bredd i meter.
  KL. Kajlängd i meter.
  MGMF. Mycket god manöverförmåga
( pitch / bogpropeller och spec.
roderarrangemang).
  NR. Nautiska rådet.

 Fartygsstorlekar och Tillåtet Maximalt Djupgående i meter. mm. för
 övriga hamnar i området

 

   LJUS  TMD  UKC   L   B
 STUDSVIK

 RORO = 70 m.
Vindrestriktioner:
I medelvindar mellan 10-14 m/s gör Sjöfartsverket en bedömning om aktuellt fartygs möjligheter att på ett säkert sätt manövreras och framföras i hamn och farled. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, aktuell vindarea samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varpå beslut kan fattas under pågående lotsning.

I medelvindar överstigande 14 m/s påbörjar SjöV ej lotsningsuppdrag.

Siktrestriktioner: > 1,5 Nm eller/och enligt bfh/lots bedömning.

 Lots ska ha styrsedel 2 eller högre.
 
 D  5,3  0,7    
 NYKÖPING
 KL sydöstra = 140 m  D  4,0  0,5  100  15
 KL sydvstra = 140 m          
 MARVIKEN
 KL = 45 m  D  5,5
via Fläskö
sund.
     15
   D  5,0
via Marö
leden.
     
 MAURITSBERG
   D  6,0      
 FÄRJESTADEN
   D  3,9    60  6
 Skall svängas vid ankomst
 VALDEMARSVIK  D        
 KL = 70 m.
 Rekommenderat djupgående i leden är 4,5 m , vid kaj < 3,0 m.

 

Sidan uppdaterad: 2020-01-08