Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Oxelösund > Riktvärden & restrikti... > Farledsbegränsningar > Oxelösund-Bråviken

Fartygsstorlekar och Tillåtet Maximalt Djupgående i meter. mm.
för området Oxelösund / Bråviken för lotsade fartyg.

                                                                              Utgåva: 2020-03-31

Detta beslut sammanställer de maximala fartygsdimensioner som erfarenhetsmässigt, med en godtagbar säkerhet, kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder/hamnar inom området Oxelösund/Bråviken.
Värdena gäller för medelvattenstånd. Observera att under vår och försommar kan vattenståndet ofta varaktigt vara under medelvattenstånd.
Om inte annat anges i sammanställningen förutsätts att aktuellt fartyg har normalt god teknisk standard och manöverförmåga. Det förutsätts även att lokala restriktioner för bogserbåtar efterföljs.

Förbehåll görs för bl.a. aktuella sikt-, is- och vindförhållanden, vilka temporärt kan begränsa
möjligheterna för lotsning.
Undantagsvis kan större dimensioner medges under gynnsamma yttre förhållanden för fartyg
med hög teknisk standard och mycket god manöverförmåga. Dessa undantag ges från fall till fall i samråd med Nautiskt råd (NR) och CLO (Chefen för lotsområdet).

Det är alltid berörd lots som slutligen bedömer om rådande omständigheter
är sådana att en säker lotsning kan utföras.

Mäklarna rekommenderas alltid att i god tid inhämta förhandsbesked för fartyg på eller nära en max dimension. Därvid bör information lämnas om utrustning och standard som kan påverka fartygets manöverförmåga.

Sjöfartsverket förebehåller sig rätten att utan föregående notis ändra uppgifterna i denna sammanställning.

Förkortningar:    
        UKC. Under Keel Clearance, min meter.
        TMD. Tillåtet Maximalt Djupgående i meter.
        LOA. Fartygets längd över allt i meter.
        B. Fartygets största bredd i meter.
        KL. Kajlängd i meter.
        MGMF. Mycket god manöverförmåga
( pitch / bogpropeller och spec.
roderarrangemang).

 


 Fartygsstorlekar och djupgåenden för området Oxelösund.

    TMD.      UKC.   
  Kränkan  -  Vinterklasen    15,5 4,5

 


 

OXELÖSUNDS HUVUDHAMN

  Oxelösunds huvudhamn Kaj 9 ½ - 11
  • Maxbåtar får förhalas längs med kajen i mörker.
  • Vid förhalning av fartyg längs kajen krävs bara en lots även på de fartyg som vid ankomst/avgång kräver två lotsar.

 

KAJ 11.   TMD.      UKC. 
  KL = 105 m      12,8 0,7
 
       Max fartyg (m)        Avstånd till inneliggande fartyg 
  vid manövrering  
  Mörker 
   230 x 43 - 250 x 45   Enligt CLO beslut ( kaj 9½ och 10 fri)   Nej
   230 x 33 - 250 x 43   Minst 190 m Nej
  200 x 33 - 230 x 43   Minst 140 m Nej [1]
  185 x 30 - 200 x 33   Minst 90 m Ja
  185 x 28 - 200 x 30   Minst 70 m Ja
  150 x 28 - 185 x 28   Minst 40 m [2] Ja
< 150 x 28   Säkert avstånd Ja

 
[1]  Kan ankomma eller avgå i mörker om kaj 9½ - 10 är fri.    
[2]  Vid avgång kan avståndet till inneliggande fartyg minskas till 20 m om inneliggande fartyg har en bredd på max15 m 

KAJ 10.   TMD.      UKC. 
  KL = 250 m      12,5*   0,7

*/     12,5 meter djupgående vid kaj.
        15,5 meter djupgående 5 meter från kaj ( fenderponton ).

 

KAJ 9½.   TMD.      UKC. 
  KL = 138 m      11,3*   0,7

*/     11,3 meter djupgående vid kaj.
        15,5 meter djupgående 5 meter från kaj ( fenderponton ).

Max fartyg (m)   Avstånd till inneliggande fartyg vid manövrering    Mörker 
230 x 43 - 250 x 45   Minst 40 m Nej
145 x 33 - 230 x 43   Minst 40 m Ja
130 x 33 - 145 x 33   Minst 30 m Ja
< 130 x 33   Säkert avstånd Ja

 

KAJ 8.   TMD.      UKC. 
  KL = 138 m      7,2*   0,6

*/ I inre hörnet mindre vatten , men fartyg når ej dit.
       RORO – rampens bredd = 7,5 m. Avståndet kajlinje – centrum RORO-rampen = 10 meter.

Max fartyg (m)   Avstånd till inneliggande fartyg vid manövrering    Mörker 
     
170 x 28  N/A Ja
     

 

KAJ 7.   TMD.      UKC. 
  KL = 100 m     8,7   0,6

 

KAJ 4 - 6.   TMD.      UKC. 
  KL = 245 m    8,0 0,6

 

KAJ 3.   TMD.      UKC. 
  KL = 148 m    7,4 0,6

 

Max fartyg (m)   Fartyg vid kaj 8    Avstånd till inneliggande fartyg vid manövrering    Mörker 
  185 x 33 - 230 x 33  Nej  Minst 40 m [1] Nej 
  175 x 28 - 185 x 33  Nej  Minst 40 m [1] Ja
  145 x 25 - 175 x 28  Ja  Minst 40 m [2] Ja
  130 x 25 - 145 x 25  Ja  Minst 30 m Ja
< 130 x 25 Ja  Säkert avstånd Ja

[1] Ej passage av andra inneliggande fartyg vid kaj 3 - 8

[2] Ej passage av andra inneliggande fartyg vid kaj 3 - 8 större än 170 x 28

VIND- OCH SIKTRESTRIKTIONER FÖR OXELÖSUNDS HUVUDHAMN.

Max fartyg  (m).

  Vind  

  Sikt

230 x 43 -250 x 45

I medelvindar mellan 6-9 m/s, gör Sjöfartsverket en bedömning om aktuellt fartygs möjligheter att på ett säkert sätt manövreras och framföras i hamn och farled. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, dager eller mörker, aktuell vindarea samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varpå beslut kan fattas under pågående lotsning.
I medelvindar överstigande 9 m/s påbörjar SjöV ej lotsningsuppdrag.

  > 2 NM 

230 x 33 - 250 x 43

I medelvindar mellan 9-11 m/s, gör Sjöfartsverket en bedömning om aktuellt fartygs möjligheter att på ett säkert sätt manövreras och framföras i hamn och farled. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, dager eller mörker, aktuell vindarea samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varpå beslut kan fattas under pågående lotsning.
I medelvindar överstigande 11 m/s påbörjar SjöV ej lotsningsuppdrag.

  > 2 NM 

185 x 33 - 230 x 33

I medelvindar mellan 11-13 m/s, gör Sjöfartsverket en bedömning om aktuellt fartygs möjligheter att på ett säkert sätt manövreras och framföras i hamn och farled. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, dager eller mörker, aktuell vindarea samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varpå beslut kan fattas under pågående lotsning.
I medelvindar överstigande 13 m/s påbörjar SjöV ej lotsningsuppdrag.

   > 2 NM 

< 185

Sjöfartsverket gör en bedömning om aktuellt fartygs möjligheter att på ett säkert sätt manövreras och framföras i hamn och farled. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, dager eller mörker, aktuell vindarea samt andra faktorer som påverkar fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varpå beslut kan fattas under pågående lotsning.

Godtagbar sikt enlig bfh’s och lots bedömning.

Beaktande av vind och sikt skall baseras på SMHI’s prognoser för området Hävringe (N58 36 E17 19) och realtidsmätningar från Vinterklasens ViVa-station*.

 *ViVa – Sjöfartsverkets Vind och Vatten applikation (för Iphones, Androids och Windows).

Sidan uppdaterad: 2020-04-01