Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm


 
Följande riktlinjer är framtagna som vägledning
för beställning av antalet bogserbåtar vid ankomst/avgång
med lots i lotsområde Stockholm.
 

Hallstavik, Hargshamn, Forsmark
Stockholm & Kapellskär
Bogserbåtar inom Lotsområde Stockholm 
 
Lotsen avgör efter samråd med fartygets befälhavare från fall till fall huruvida en planerad fartygsoperation kan utföras med tillräckliga säkerhetsmarginaler.

En direkt konsekvens av att dessa riktlinjer beaktas i ett tidigt skede, dvs. redan vid lotsbeställningen, är minimerade förseningsrisker och att snabbinställelseavgifter för bogserbåtar blir så få som möjligt. Som vägledning i samband med bogserbåtsbeställning finns specifikationer för respektive hamn och det antal bogserbåtar som under "normala förhållanden" ska användas.

Ansökan om avsteg från restriktionerna.

Rutin för ansökan och beslut om avsteg:

  • Ansökan om avsteg skall inlämnas i god tid till Lotsområdet innan fartygets ankomst.
  • Ansökan görs personligen av Befälhavare via mail till Lotsområdeschef eller Lotsplanering.
  • Prövning och eventuellt beslut om avsteg kan medges först efter ett fartygs ankomst och utvärdering av fartygets egenskaper och utrustning.
  • Beslut om avsteg gäller namngiven befälhavare och tidsbegränsas.
  • Beslut om avsteg omfattar specificerad kaj/-er.
  • Beslut om avsteg kan förenas med villkor.

Avsteg från bogserbåtsrekommendationerna utfärdade före 2008-01-01 upphör att gälla. Beslutet gäller fr.o.m. 2009-07-10.