Lotsbeställning - Sjofartsverket
Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm
Bild på lotsbåt

En avisering om behovet av lots ska göras i samband med fartygsanmälan i MSW Reportal. MSW Reportal nås via Sjöfartsverkets webbplats. Övriga kontaktvägar (resp. lotsbeställningscentral) används om MSW Reportal inte är möjliga att använda.

Aviseringen ska göras elektroniskt

Från och med den 5 oktober 2016 kommer Sjöfartsverkets lotsbeställningscentraler att kunna se grunduppgifterna från fartygsanmälan i form av ett aviserat behov av lots. Aviseringen förutsätter att du markerat i fartygsanmälan att du avser beställa lots, men notera att det inte är en lotsbeställning. En lotsbeställning måste alltid följas av en preliminär eller definitiv sådan.

Samtliga lotsbeställningar och delvis förhalningar, har en tydlig koppling till fartygsanmälan och återanvänder information, exempelvis tillpunkt för ankommande och frånpunkt för avgående samt att systemet erbjuder förslag på rimliga starttider med mera.

Preliminär lotsbeställning

I så nära anslutning till aviseringen som möjligt, ska preliminär lotsbeställning för lotsning, vilken inte betraktas som definitiv beställning, göras via MSW Reportal.

Definitiv lotsbeställning

Senast fem timmar före önskad tidpunkt för lotsningens början skall definitiv lotsbeställning göras oavsett tidigare preliminär beställning.

Beställningsavgift erläggs om beställningen görs senare än fem timmar före önskad tidpunkt för lotsningsstart. Görs därefter ändring senare än fem timmar före önskad tidpunkt erläggs beställningsavgift, men för första ändringen gäller tre timmar.


För öppensjölotsning gäller 24 timmar för beställning respektive 8 timmar för ändring.

Det kommer inte att gå att göra en lotsbeställning med en tidpunkt som ligger närmare än tre timmar.

Öppensjölotsning

Öppensjölotsning beställs via lotsbeställningscentralen i Malmö, men vid kombination med hamnlotsning ska MSW Reportal användas.

Behörighet till e-tjänst

Ansökan om behörighet till MSW Reportal görs via Sjöfartsverkets webbplats.

Frågor om lotsbeställning

Kontakta Sjöfartsverkets kundstöd på telefon nr 010-478 58 00 eller via e-post: kundstod@sjofartsverket.se

Övrig information

Beställning och planering av ett lotsningsuppdrag sker via Sjöfartsverkets lotsbeställningscentraler. Avisering och preliminär beställning är viktiga, för att ge centralen möjligheten att tidigt planera och förbereda för lotsningen.