Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti... > Broar & slussar
Varningsmärke - segelfri höjd


 
Bilden ovan visar tavla med varningsmärke för begränsad höjd

Segelfri höjd definieras i Kort 1 och Ufs A

Broar och andra hinder
Avståndet från medelhögvattenytan1) till hindrets lägsta höjd, inom segelbar bredd, reducerat med en säkerhetsmarginal2).

Beskrivning segelfri höjd under broar och andra fasta hinder

Låga broar3) över skyddade farvatten
Vanligtvis anges brons lägsta höjd över medelvattenytan4), utan säkerhetsmarginal ("Fri höjd").

Kraftledningar
Avståndet från medelhögvattenytan till ledningens lägsta punkt inom seglingsbar bredd reducerat med ett skyddsavstånd5)

Fri höjd
Fri höjd över medelvatten anges för vissa broar vilket innebär 'höjd över medelvattenytan, utan säkerhetsmarginal'.

Kommentarer

  1. Medelhögvattenytan är medelvärdet av årets högsta vattenstånd beräknat under en lång följd av år
  2. Säkerhetsmarginalen är 0,5 m – 2 m beroende av förväntad sjöhävning i farvattnet
  3. Med låga broar avses de broar där man med lätthet från en mindre båt själv kan bedöma höjden under bron, dvs. upp till ca 3 m höjd
  4. Medelvattenytan är medelvärdet av vattenytans nivå vid fleråriga observationer. Observera att vattenytan kan vara mer än 1 m över denna nivå
  5. Skyddsavståndet är 1,5 m – 2,75 m, beroende av ledningens spänning upp till 420 kV.

 

Källa: Ufs A, Kort 1

Dela artikeln