Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti...

Information till rederiet angående fartygstest av postmax-fartyg (+245 meter)
för lotsade fartyg i farlederna till och från Stockholm.

Riktvärden för största fartygsstorlek för respektive farled i Stockholms Lotsområde har fastställts av Chefen för Lotsområdet med förutsättningar som fartygs storlek i förhållande till farledens bredd, djupgående, navigationshjälpmedel och manöveregenskaper hos dagens fartyg samt lotsars kunskap och erfarenheter från dessa fartyg. För vissa fartygsstorlekar gäller restriktioner för vind, mörker och sikt.
 
Fartyg som överstiger farledens riktvärden för fartygsstorlek måste i förtid kunna uppvisa tillräckligt goda manöveregenskaper för att med lämpliga vindrestriktioner säkert kunna manövreras genom avsedd farled.
 
Fartygstypens tidigare förekomst i farleden ligger till grund för vilken typ av test som skall utföras. Fartygstesterna kan utföras i form av fullskaletest ombord och/eller i simulator. Rederiet kan i vissa fall få välja mellan simulering eller ett ombordtest, fullskaletest.
 
Eftersom grundläggande faktorer såsom fartygets längd, bredd och vindyta o.dyl, fartygets manöver och navigationsutrustning och fartygsbefälets kunskaper att hantera fartyget i aktuell led varierar, så skall de fartyg som aldrig tidigare varit i farleden genomgå ett fullständigt test.
 
De tester som behöver utföras för att få fram fartygets manöveregenskaper utförs av lotsar som har stor erfarenhet av att manövrera fartyg i aktuell storlek för avsedd farled. Ansvaret för att testerna utförs på rätt sätt är ett delat ansvar mellan Sjöfartsverket och rederiet som vill anlöpa farleden med ett fartyg som överstiger farledens riktvärden. Chefen för Lotsområdet ansvarar därefter för att restriktioner angående fartygets anlöp av farleden utfärdas.
 
Se dokument som tillhör denna sida:
Information till rederiet angående simulering av fartyg.
Information till rederiet angående ombordtest av fartyg.

 
För fartyg som godkänts eller inte behöver testas så kommer en briefing att utföras med befälhavaren och bryggbefälet om de förutsättningar som råder i farleden, lotsningens utförande och vilka girpunkter som föreslås. Detta utförs av en lots som kommer ombord i hamnen innan anlöp av farleden till Stockholm. Ifall befälhavaren tidigare anlöpt farleden men med ett annat fartyg så kan informationen komma att sändas ombord om farleden, lotsningens utförande och girpunkter i god tid innan fartyget avser att anlöpa farleden. Beslut om detta tas av Lotsområdeschefen.
Kvittens på genomgången information skall i så fall lämnas av befälhavaren i god tid innan fartyget anlöper farleden.

För vidare information kontakta
Lotsområdeschefen