Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti...


 

Enligt isbrytarförordningen leder Sjöfartsverket statens isbrytarverksamhet.
I svenska kustfarvatten och på sjövägarna dit utförs isbrytning mellan öppet vatten till havs och farvatten som är skyddade för havsis, drivis, packis eller liknande ishinder.

I den omfattning som Sjöfartsverket bestämmer utförs brytning av svårare is bl.a. Mälaren. 

Restriktioner under isförhållanden
Restriktioner för sjötrafik i Stockholms skärgård under isförhållanden, träder i kraft då Lotsområde Stockholm så meddelar, under denna tid är farleds separeringarna inom området vilande.
Is rutter hittar du på sidorna Rutter.

Isrännor på raksträckor
I största möjliga mån ska de föreslagna vinterrutterna användas.

Möten och omkörningar
Under isförhållanden bör brygga till brygga kommunikation upprättas för överenskommelse om hur och var möten och omkörningar ska ske, så att olika fartygs förutsättningar för gång i is beaktas. Möten i girar bör undvikas.

Israpportering
Om man på grund av ex isens tjocklek har brutit ny isränna vid sidan om den tidigare anvisade rännan, ska detta omgående meddelas till VTS STOCKHOLM. Tillfälliga avvikelser rapporteras ej.
Vid plötsliga förändringar och lokala svårigheter i isrännan, ex isvallar, rännan drivit eller svårigheter i en gir, ska även detta omgående meddelas till VTS STOCKHOLM.

Avlysning
Isränna får inte brytas inom avlyst område.
Om isränna ska brytas i annat än avlyst område, skall Sjöfartsverket eller Sjöpolisen informeras minst ett dygn innan för att allmänheten ska kunna varnas.
Områden för avlysning är beslutade av länsstyrelsen och sjöfartsverket, som informerar då avlysning av sjötrafik träder i kraft.
Sjöpolisen ansvarar för alla områden som inte är allmänna farleder.

Is Rutter
Is rutter hittar du på sidorna Rutter.

Isbrytarombud

Lotsområde Stockholm

Per Stenhammar
+46 (0)10-478 47 98
Chef Lotsområde Stockholm

Sjöfartsverket
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

 


 

Interna Länkar

Externa Länkar

Dela artikeln