Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti...


 

Enligt isbrytarförordningen leder Sjöfartsverket statens isbrytarverksamhet. Länk till Föreskrift SJÖFS 2011:1
I svenska kustfarvatten och på sjövägarna dit utförs isbrytning mellan öppet vatten till havs och farvatten som är skyddade för havsis, drivis, packis eller liknande ishinder.
Gräns för statlig isbrytarassistans Stockholm:

Hamn  Yttre gräns för skyddat vatten
Öregrundsgrepen  
Norra inloppet Dummelgrund – Gräsö
Södra inloppet      Vässarö sydudde - Långgrundets nordudde
Stockholm  
Simpnäsleden Näsklubbens fyr - Högskärs fyr
Tjärvenleden Tvärs Lerskärsgrundets fyr
Sandhamnsleden Sandöns västsida – Ådkobben
Södra infartslederna Ö Röko – Finnhällorna
Södertälje Tvärs Rökogrundet
   
   

I den omfattning som Sjöfartsverket bestämmer utförs brytning av svårare is bl.a. Mälaren. 

Restriktioner under isförhållanden
Restriktioner för sjötrafik i Stockholms skärgård under isförhållanden, träder i kraft då Lotsområde Stockholm så meddelar, under denna tid är farledssepareringar inom området vilande.
Isrutter hittar du på sidorna Rutter.

Isrännor på raksträckor
I största möjliga mån ska de föreslagna vinterrutterna användas.

Möten och omkörningar
Under isförhållanden bör brygga till brygga kommunikation upprättas för överenskommelse om hur och var möten och omkörningar ska ske, så att olika fartygs förutsättningar för gång i is beaktas. Möten i girar bör undvikas.

Israpportering
Om man på grund av ex isens tjocklek har brutit ny isränna vid sidan om den tidigare anvisade rännan, ska detta omgående meddelas till VTS STOCKHOLM. Tillfälliga avvikelser rapporteras ej.
Vid plötsliga förändringar och lokala svårigheter i isrännan, ex isvallar, rännan drivit eller svårigheter i en gir, ska även detta omgående meddelas till VTS STOCKHOLM.

Avlysning
Isränna får inte brytas inom avlyst område.
Områden för avlysning utanför allmän farled är beslutade av Länsstyrelsen och Polisen, som informerar då avlysning av sjötrafik träder i kraft.
I allmän farled kan Sjöfartsverket besluta om avlysning.
Länk till Länsstyrelsens föreskrift - 01FS 2018:48 Kap 5 Vintertrafikföreskrifter
Om isränna ska brytas bör Polisen(Tel: 114 14) och allmänheten informeras så långt som möjligt. Två mailadresser finns för detta: 

trafiken.sth@sverigesradio.se - Varning läses upp i lokalradio Stockholm P4

fartyg@skridsko.net - Texten i mailet publiceras med automatik på hemsidan www.skridsko.net/mail/fartyg/ (se bifogad bild)

Mail bör innehålla följande uppgifter:
Ämne: VAR isränna ska brytas
Texten ska innehålla DATUM och isrännans sträckning

Allmän info om trafik vid is

UFS A - Isinformation 

 

Is Rutter
Is rutter hittar du på sidorna Rutter.

Isbrytarombud

Lotsområde Stockholm

Per Stenhammar
+46 (0)10-478 48 95
Chef Lotsområde Stockholm

Sjöfartsverket
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

 


 

Interna Länkar

Externa Länkar

Dela artikeln