Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Samverkan och administ... > SamSAR > Nyheter

Projektet avslutar nulägesanalysen och kommer under våren påbörja nästa fas i projektet med att analysera hur ett önskat läge skulle kunna se ut. Välkommen till det andra nyhetsbrevet.

Projektet är inne i en intensiv arbetsfas med många pågående aktiviteter med stort engagemang från deltagare och organisationer. Vi ser att behoven är stora och samordningsvinster går att göra.

Systemanalysen av nuläget är klar och bifogas, den har remissats till alla som deltagit i workshopparna. Den kommer att ligga till grund för publikationen och det fortsatta arbetet om det önskade läget.

Exempel systemanalys slutsatser:

  • Det finns en skillnad mellan olika ansvarsområden vad gäller ledningsstruktur, t ex så finns en nationell operativ nivå inom sjöräddning och flygräddning medan detta endast finns på regional och lokal nivå inom sjukvården.
  • Den nationella nivån är här endast strategisk. För fjällräddning finns en regional operativ nivå.Det saknas en tydlig struktur och system för samverkan i den inledande fasen.
  • Det finns ett behov av en utökad regional eller nationell samordning av en insats då vårdbehov och/eller skadeplats är okänt."
  • Gemensamma grunder" har inte implementerats till fullo hos alla aktörer, vilket försvårar det aktörsgemensamma planeringsarbetet och operativa insatser.

Pågående arbeten

Publikation:

Projektet arbetar för fullt med framtagandet av publikationen som planeras att levereras till sommaren. Den kommer att remissas till alla under våren innan den publiceras.

Referensgrupp 3 (de landsting med SAR-helikopterbas):

Har gjort en kartläggning av deras förmåga att medfölja helikopter med sjukvårdspersonal. Fortsatt arbete med harmonisering och utbildningsnivåer.

Referensgrupp 4 (de intressenter som deltar/berörs av fjällräddning) :

Gruppen har haft ett första möte för att kartlägga behoven. Fortsatt förmågeninsamling kommer att ske och det kommer att bli ett bidrag till publikationen under våren. Här ser projektet att det finns stora samordningsvinster att göra då behoven ser likadana ut oavsett vilken "oländig miljö" man än befinner sig i.

Utbildningsgruppen:

Har påbörjat arbetet med att hitta en process/modell för att identifiera utbildningsbehovet för att adekvat sjukvårdspersonal skall kunna medfölja annat transportmedel. Första delleverans i början av maj.

Juristgruppen:

Juristen från Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, MSB och Polisen håller på att klargöra hur ansvarsförhållandena ser ut idag och kommer att levereras till publikationen. De kommer sedan att titta på de legala aspekterna utifrån det önskade läget som projektet kommer att föreslå.

Informationsinhämtning:

En enkätinsamling har påbörjats med informationsinhämtning från besättningarna på SAR-helikoptrarna för att kartlägga behovet av adekvat sjukvård vid dessa insatser. Denna insamling pågår hela 2018.

Civilt försvar:

Förberedelse för arbetet gällande den stärkta förmågan till inriktning och samordning av sjukvårdsinsatser i samband med räddningsinsatser i fred och vid höjd beredskap.

Samverkan med andra projekt

Fortsatt nära samarbete med systerprojektet Implementering av gemensamma grunder vid samhällsstörning i landstingen gällande systemanalys och terminologi. SamSAR har även samverkan med flera pågående projekt och utredningar där flera projektdeltagare sitter på dubbla stolar för att lyssna av och påverka så som AXG-projektet, Sambruk, 112-utredningen, Räddningstjänstutredningen mfl.

Kontaktpersoner:

Cecilia Wegnelius, Projektledare, Sjöfartsverket

cecilia.wegnelius@sjofartsverket.se

Lennart Engblom, Utredare, Socialstyrelsen

Lennart.engblom@socialstyrelsen.se

I projektet SamSAR, samverkar samhällsresurser för att människor ska få bästa möjliga vård vid räddningsaktioner i en oländig miljö. Det gör vi för att minska lidande och rädda ännu fler liv. Projektet är ett myndighetsöverskridande samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting, Myndigheten för skydd och beredskap, Sjöfartsverket och Socialstyrelsen.

http://www.sjofartsverket.se/samsar

Dela artikeln