Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Samverkan och administ... > SamSAR > Nyheter

Projektstatus maj 2019

Projekt SamSAR startade 2016 och avses avsluta 2019. Målet är att med utgångspunkt i Gemensamma grunder för samverkan och ledning, i samverkan med Socialstyrelsen och andra aktörer inom krisberedskapssystemet, skapa ett gemensamt synsätt på hur inriktning och samordning ska utföras vid sjukvårdsinsatser i samband med räddningsinsatser i oländig miljö. Projektet har haft statliga räddningsinsatser i fokus men slutsatserna är även  tillämpbara vid kommunala räddningsinsatser.  Resultaten kommer även medföra synergieffekter såsom ökad samverkan- och ledningsförmåga och kunskap om olika aktörers roller och ansvarsområden, vilket inkluderar även en gemensam begreppsapparat.

Projektet bidrar till att stärka totalförsvarets förmåga till sjukvårdsinsatser vid räddningsinsatser i oländig miljö. En projektrapport som bland annat beskriver förbättringsförslag i ett samhällsekonomiskt perspektiv beräknas kunna publiceras hösten 2019

Bakgrund

Vid insatser där sjukvård och sjö-, flyg- och fjällräddning behöver samverka har aktörsgemensam samverkan och ledning inte alltid fungerat effektivt . I vissa fall har inte hälso- och sjukvården larmats och i andra fall har de av olika skäl, tex så som avsaknad av beslut, inte haft möjlighet att nå fram till den skadedrabbade. Flertalet utredningar har pekat på behovet att utreda orsaken till detta och föreslå lämpliga förbättringsåtgärder.

Det finns även ett behov, också i oländig miljö, att kunna hantera såväl mindre händelser med få drabbade personer som mer omfattande händelser med många skadade och sjuka, vilket kräver nationell  förmåga. Det innebär att Sverige på sikt skulle kunna få en stärkt nationell förmåga där det krävs en samlad insats av räddningstjänst och sjukvård.

Samverkan med andra organisationer och projekt

SamSAR är ett samverkansprojekt mellan Socialstyrelsen (SoS), Sjöfartsverket (SjöV), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Landstingen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Polismyndigheten. Dessutom representeras i princip alla berörda aktörer i projektets referensgrupper, till exempel Försvarsmakten, kommunal räddningstjänst, Sjöräddningssällskapet, Fjällräddningen och SOS-Alarm samt larmcentraler i landstingens regi.

Projektet har ett nära samarbete med bland annat Socialstyrelsens 2:4-projekt gällande Implementering av särskild sjukvårdsledning i landstingen och DARWIN-projektet (resilience inom sjukvården) i syfte att nå synergieffekter kopplade till projektens mål.

Arbetet bedrivs i etablerad och vedertagen projektform under ledning av Sjöfartsverket och finansierats med anslag, 2:4 Krisberedskapsanslaget.

Syfte

När projektet är genomfört ska berörda parter ha uppnått ett gemensamt synsätt på samverkan och ledning i oländig miljö. Projektet kan vidare ge synergieffekter såsom ökad förmåga och kunskap om olika aktörers roller och ansvarsområden. En gemensam begreppsapparat/nomenklatur tas fram, som i sin tur bidrar till ökad krishanteringsförmåga också vid andra samhällsstörningar, vilket också kan stärka totalförsvarsförmågan.

Mål

 • Skapa en aktörsgemensam syn på planering, genomförande och utvärdering av räddningsinsatser och sjukvårdsinsatser i oländig miljö.
 • Öka kunskapen om olika aktörers roller och ansvarsområden.
 • Öka förmågan till prehospitalt omhändertagande i oländig miljö.
 • Öka krishanteringsförmågan vid större händelser i oländig miljö och därmed även civilt försvar.

 

Status 2019-05-14

Analysfasen är avslutad och projektet håller på att formulera och sammanställa rekommendationer till förbättringsåtgärder  i en rapport, bl.a. nedanstående.

 • Uppdragsparallelitet – sjukvårdsinsatsen är jämställd räddningsinsatsen. Det finns inget som ändrar ansvarsförhållanden, dvs. regionen (landstinget) är ansvarig för sjukvårdsinsatsen och genomförandet av densamma oavsett om det är i oländig miljö eller ej, likväl som räddningstjänstansvarig myndighet är ansvarig för genomförande och ledning av räddningsinsatsen.

  Det finns väsentlig okunskap om ovanstående förhållande både hos räddningstjänst och hos sjukvård vilket gett konsekvenser i form av att sjukvårdsinsatsen inte har påbörjats eller försenats. Den har även i vissa fall uppfattats som underställd räddningsinsatsen vilket är felaktigt.
 • Sjuktransporter – regionens (landstingets) ansvar oavsett om det rör sig om oländig miljö eller inte, undantaget sjuktransport från fartyg, dock fråntar det inte regionen ansvar för sjukvårdsinsatsen.

  Här krävs planer för samverkan mellan räddningstjänst och sjukvård, då det är räddningstjänsten som har tillgång till de transportmedel som kan verka i den oländiga miljön.
  ”Det bör dock understrykas att landstingens ansvar inte innebär att samtliga landsting måste skaffa alla de personella och materiella resurser som krävs för att driva verksamheten i egen regi. Det får i stället närmast betraktas som en förutsättning att landstingen har möjlighet att utnyttja resurser som finns hos andra organ.” (prop2002/03:119 LOU).

  Vid insatser på internationellt vatten där Sverige har ett sjöräddningsansvar bör regionerna (landstingen) komma överens om och planera för vilken region som ska genomföra sjukvårdsinsatsen.
 • Sjukvårdsinsats i väntan på ambulans (IVPA)
  Lagstöd saknas
  för att statlig räddningstjänst, liksom kommunal räddningstjänst på uppdrag av hälso- och sjukvården, ska kunna ge vård i väntan på ambulans. 

  Polismyndigheten och Sjöfartsverket bör, var för sig, men i samråd med övriga berörda, analysera behovet och lämpligheten av att hemställa om författningsändringar i syfte att möjliggöra att räddningspersonal kan utföra begränsade hälso- och sjukvårdsuppgifter på uppdrag av landsting.
 • Samverkan och ledning behöver förstärkas vid sjukvårdsinsatser i oländig miljö. Dessa händelser i oländig miljö är komplexa och kräver en ökad aktörsgemensam förmåga att samverka, leda och dela information, från det att larm inkommer till att den vårdbehövande är på vårdinrättning. Detta gäller vid såväl mindre händelser med få drabbade personer som vid mer omfattande händelser med många skadade och sjuka.
 • Utbildning för legitimerad prehopsital hälso-och sjukvårdspersonal som kan komma att delta i sjukvårdsinsats i oländig miljö vid sjö-, flyg- och fjällräddning

  Steg 1 är för all legitimerad prehospital hälso-sjukvårdspersonal ska ses som grund/bas med den lägsta förmåga/nivå på sjukvårdsinsats i oländig miljö vid sjö, flyg- och fjällräddning. Webbutbildning som levereras under hösten, tillgänglig för alla.

  Steg 2 praktisk övning och miljöträning med att planera insats, åka/följa med tilldelad resurs och säkra medhavd utrustning samt ge vård på plats i olika miljöer: sjö, flyg och fjäll.

  Steg 3 praktisk övning och miljö träning, eventuellt med specialutrustning, tillsammans med samverkande myndigheters personal vid sjö, flyg och fjäll- insats. Efter uttransport ha förmågan att lämna transportmedel genom tex bordning/vinschning/avlastning till annan enhet/plats genomföra omhändertagande/vård.
 • Utökad samverkan vid sjö- flyg och fjällräddning
  Projektet har funnit att det finns samverkansvinster, främst för tredje man med utvecklad samverkan och ledning. Därav föreslår projektet att man utreder utökad samverkan vid sjö- flyg och fjällräddning ur system-, insats- och uppgiftsledningsperspektiv.

 

Projektet håller nu på att sammanställa och utforma förbättringsförslagen i en rapport med inriktning att publiceras 15 september 2019.

 

Kontaktpersoner:
Cecilia Wegnelius, Projektledare, Sjöfartsverket
cecilia.wegnelius@sjofartsverket.se

Lennart Engblom, Utredare, Socialstyrelsen
Lennart.engblom@socialstyrelsen.se

 

 

I projektet SamSAR, samverkar samhällsresurser för att människor ska få bästa möjliga vård vid räddningsaktioner i en oländig miljö. Det gör vi för att minska lidande och rädda ännu fler liv. Projektet är ett myndighetsöverskridande samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting, Myndigheten för skydd och beredskap, Sjöfartsverket och Socialstyrelsen.

http://www.sjofartsverket.se/samsar

Dela artikeln