Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio...

Geodata är en kombination av orden geografiska data. Det är digital information som påverkar vår vardag och många av våra val och möjligheter. Sjöfartsverket är med och bygger upp och utvecklar infrastrukturen för geodata i Sverige under Lantmäteriets samordningsansvar.

Vi använder dagligen geodata till exempel i samband med att vi söker information om väder, letar efter utflyktsmål för helgen eller när vi behöver ta oss till en plats med hjälp av en karta. Myndigheter, kommuner och landsting använder också geodata i sin verksamhet. Det kan till exempel röra sig om beslut om bygglov, detaljplaner eller ändring av fastighetsgränser.

Geodatasamverkan

Lantmäteriet har ett nationellt samordningsansvar för geodata. Det gäller bland annat att ge råd och stöd till informationsansvariga organisationer, utveckla Geodataportalen samt förvalta geodatasamverkan. Syftet med geodatasamverkan är bland annat att öka samverkan inom och mellan offentlig förvaltning och företag för effektivare hantering av geodataförsörjningen på lokal, nationell och internationell nivå.

Nationell geodatastrategi

Geodatastrategin är planen som beskriver hur vi skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Strategin ska ge vägledning till producenter och användare av geodata. Den nationella geodatastrategin har tagits fram av Lantmäteriet tillsammans med det av regeringen tillsatta Geodatarådet, andra berörda myndigheter samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Inspire - en europeisk infrastruktur för geodata

Inspire står för Infrastructure for Spatial Information in Europe och är ett EU-direktiv med bestämmelser för inrättandet av en infrastruktur för geodata inom Europa. Syftet med Inspire är att undanröja hinder för tillgång till offentliga geodata för tillämpningar inom miljöområdet via tjänster på Internet. Myndigheter ska på ett effektivare sätt kunna utbyta data med varandra.

Dela artikeln