Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Sjökort > Copyright & nyttjander...

Enligt lag (2016:319) om skydd för geografisk information är det förbjudet att sprida en sammanställning av geografisk information 

  1. om förhållanden i ett visst vattenområde eller en viss sträcka av ett vattenområde som avser Sveriges sjöterritorium, med undantag av insjöar, vattendrag och kanaler, eller
  2. över andra delar av svenskt territorium, om informationen har inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande registrering.

Spridningstillstånd enligt punkt 1 söks hos Sjöfartsverket.

Spridningstillstånd enligt punkt 2 söks hos Lantmäteriet.

Lagen om skydd för geografisk information

Definitionener enligt 2 § i lag (2016:319) om skydd för geografisk information:

1. geografisk information: lägesbestämd information om förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och havsbottnen.

2. sjömätning: registrering på ett beständigt sätt av geografisk information i ett visst vattenområde eller en viss sträcka av ett vattenområde.

3. fotografering eller liknande registrering: alla former av avbildningar eller mätningar.

4. sammanställning av geografisk information: geografisk information i form av avbildning, beskrivning eller mätning.

Tillstånd

Tillstånd ska ges om spridningen inte kan antas medföra skada för totalförsvaret. Beslutet om tillstånd får innehålla villkor om att den geografiska informationen endast får användas för ett visst ändamål eller efter iakttagande av särskilda säkerhetsåtgärder.

Ansvar

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet sprider en sammanställning av geografisk information utan erfoderligt tillstånd döms till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med samma eller strängare straff enligt brottsbalken.

 


Telefon:0771-63 00 00
e-post: sjofartsverket@sjofartsverket.se

Observera att material som är godkänt för spridning i vissa fall även måste ha ett nyttjanderättstillstånd.