Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Sjökort > Copyright & nyttjander...

Kartor i skalor större än 1:100 000 och andra sammanställningar av geografisk information eller databaser får spridas efter det att tillstånd meddelats enligt lagen om skydd för geografisk information. Spridningstillstånd söks hos Sjöfartsverket.

Lagen om skydd för geografisk information

Definitionen av landskapsinformation enligt 2 § i lag (2016:319) om skydd för geografisk information lyder:

1. geografisk information: lägesbestämd information om förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och havsbottnen.

2. sjömätning: registrering på ett beständigt sätt av geografisk information i ett visst vattenområde eller en viss sträcka av ett vattenområde.

3. fotografering eller liknande registrering: alla former av avbildningar eller mätningar.

4. sammanställning av geografisk information: geografisk information i form av avbildning, beskrivning eller mätning.

Tillstånd

Sjökort samt andra sammanställningar av landskapsinformation som avser Sveriges sjöterritorium spridningsgranskas av Sjöfartsverket:

Telefon:010-478 62 87
e-post: sjofartsverket@sjofartsverket.se

Observera att material som är godkänt för spridning även måste ha ett nyttjanderättstillstånd.