Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Tillverkning av sjökort

Nationell strandlinje (NSL) är ett samlingsnamn för de objektklasser som rör strandlinjen (strandlinje, övervattensten, bränning, kaj, brygga, pir, avbärare, ledverk, vågbrytare, dykdalb och bom). Lantmäteriet och Sjöfartsverket har ett gemensamt ansvar för att bygga upp, ajourhålla och förvalta en Nationell strandlinje i skalområdet 1:10 000.

Mellan 2005-2019 har myndigheterna i samverkan karterat strandlinjen överallt där yrkessjöfart bedrivs, dvs längs hela Sveriges kust, de stora sjöarna och längs de kanaler som Sjöfartsverket kartlägger. Karteringen och ajourhållningen görs med stereokartering av flygbilder.

Lantmäteriet och Sjöfartsverket har tagit fram en gemensam specifikation, samt metoder och rutiner för hur NSL ska lagras och uppdateras. Sjöfartsverket är ansvarig för att beställa tilläggskartering av de specifika NSL-objekten. Övrigt arbete som ajourhållning av strandlinjen samt inläggande av nykarterade områden står Lantmäteriet för. Båda myndigheter ansvarar för mindre uppdatering för att upprätthålla aktualiteten i NSL. Minst var tredje år ser Lantmäteriet över hela NSL och ajourhåller strandlinjen. Originaldatabasen lagras hos Lantmäteriet.

Specifikation - Nationell strandlinje
Instruktion för fotogrammetrisk insamling av NSL

Idag kommer NSL ut i produkter både från Lantmäteriet och från Sjöfartsverket. Lantmäteriet tar med NSL i den tryckta fastighetskartan samt i tjänsten topografisk webkarta. Sjöfartsverket tar med NSL i sjökortet samt andra produkter som berörs i de tilläggskarterade områdena. 

Beställning

I dagsläget går det inte att beställa enbart NSL-data. Är du intresserad av NSL-data, ta kontakt med Lantmäteriet och Geodata support, www.lm.se.

Tel: 026-633600
E-post: geodatasupport@lm.se
Lantmäteriets webbsida

Sammanställning av NSL företeelser

Företeelse

    Beskrivning
Strandlinje

Flygbild från skärgården som visar exempel på tydlig strandlinje

 

  En tydlig bestämbar skiljelinje mellan vattenyta och land.

Strandlinje, diffus

 

 

Flygbild från skärgården som visar exempel på diffus strandlinje

 

 

En skiljelinje mellan vattenyta och land som är otydlig eller föränderlig. 
Diffus strandlinje används vid:
- Föränderlig strandlinje på grund av exempelvis strömmar och vind.
- Otydlig och svårbestämd strandlinje. 
Exempelvis där övergången mot svårframkomlig sankmark och vassområden inte är distinkt.
- Torrlagd, eller delvis torrlag, älvfåra nedströms dammbyggnad.

Övervattensten

Bild från skärgården som visar exempel på övervattensten

 

 

En fast landmassa som ligger mer än 2 dm ovanför gällande referensnivå samt är mindre än 20 m2.. Den ligger längre än 10 m från strandlinjen. Två eller flera övervattenstenar som ligger närmare varandra än 10m generaliseras till en övervattensten.

 

Bränning

Bild från skärgården som visar exempel på bränning

 

 

En fast landmassa som ligger mellan 2 dm ovanför till 5 dm under gällande referensnivå. Grund som ligger så nära vattenytan att vågorna bryter över det. Enbart bränning som ligger längre än 10 m från strandlinjen skall redovisas. Två eller flera bränningar som ligger närmare varandra än 10 m generaliseras till en bränning.

Kaj

Flygbild över hamn med kaj

 

 

En till strandlinjen anslutande konstruktion, med lodrät sida mot djupt vatten, där fartyg kan förtjöja, lossa och lasta. Konstruktionen har vågrät ovansida för godshantering och kan vara av betong, sten eller trä.

 

Brygga

Flygbild över hamn med brygga

 

 

En konstruktion som sträcker sig ut i vattnet, avsedd för anlöpning och förtöjning av mindre fartyg. Bryggan kan även användas för bad etc.

 

  

Avbärare

Bild från hamn med avbärare

 

 

En för fartyg skyddande och stötdämpande konstruktion vid kaj.

 

Ledverk

Ledverk vid bro

 

 

En skyddande och stötdämpande konstruktion. Ledverken leder fartyg i trånga passager såsom brogenomfarter, färjelägen och infarter till slussar samt skyddar bropelarna från passerande fartyg.

 

 

Vågbrytare/Pir

Flygbild som visar pir

 

 

En långsträckt, ofta bottenfast konstruktion, vars syfte är att skydda hamn och ankringsområde från vågor. Går ofta från stranden ut i vattnet, men kan även finnas med vatten omkring hela och utan koppling till strandlinjen.

 

 

Dykdalb

Foto på Dykdalb

 

 

En mindre bottenfast anordning bestående av en grupp pålar sammanfästa till ett fundament för att förtöja eller bära av fartyg. Dykdalber kan vara i olika material, t.ex. trä och betong.

 

 

Bom

Bom i farled

 

 

En konstruktion som sträcker sig ut i vattnet som är till för att bära ljus/belysta skärmar, rör eller kablar.

 

Dela artikeln