Start > Sjöfart > Sjötrafikinformation
Fartygsbrygga i nattbelysning

Brådskande information av betydelse för sjösäkerheten.

Maritim SäkerhetsInformation (MSI)

Maritim säkerhetsinformation (MSI) är ett begrepp som omfattar navigationsvarningar, meteorologiska varningar och prognoser samt annan brådskande sjösäkerhetsinformation. Det är viktigt att fartyg till sjöss kontinuerligt kan ta emot MSI samt att fartyg i hamn innan avgång inhämtar och tar del av relevant MSI.

Rapportering viktig

Det är viktigt att den som iakttar en fara till sjöss rapporterar detta så att en navigationsvarning kan utfärdas och andra sjöfarare därmed varnas. Rapportering av iakttagelser sker lämpligen på telefon 0771-63 06 85 eller på VHF genom att anropa Sweden Traffic.

NAVTEX och VHF

I svenska farvatten sänds MSI på NAVTEX och/eller VHF.

NAVTEX når längst ut till sjöss och hela Östersjöområdet täcks av fyra sändare. Ombord på fartyg skriver Navtex-mottagare ut varningarna på en pappersremsa eller visar texten på en bildskärm.

VHF är ett radiosystem som bygger på röstkommunikation. VHF når inte lika långt ut till sjöss som NAVTEX och därför åtgår ett stort antal sändare till att täcka svenska farvatten, se "Svensk Kustradiokarta" (länk till höger).

Sjöfartsverkets central Sweden Traffic är samordnare för NAVTEX-sändningar för alla länder inom Östersjöområdet. Om sändningarna inte mottages tillfredsställande eller om ni har synpunkter på eller frågor om navigationsvarningar och NAVTEX, kontakta Sweden Traffic: tel. +46 771 63 06 85, e-post swedentraffic@sjofartsverket.se

Important - Routine

Varningar av akut karaktär benämns important och sänds ut så fort som möjligt efter att information kommit Sjöfartsverket till kännedom. Varningen sänds därefter ut var 4:e timma, såväl på VHF som NAVTEX, så länge den är gällande. Mindre brådskande varningar benämns routine och sänds endast vid de schemalagda utsändningarna var 4:e timma.

Coastal - Local

De navigationsvarningar som enbart berör hamnområden, hamninlopp och inomskärs farvatten benämns "Local Warnings". Navigationsvarningar som berör utomskärs farvatten och som kan påverka genomgångstrafik benämns "Coastal Warnings". Det är endast "Coastal Warnings" som sänds på NAVTEX. Övriga varningar sänds endast på VHF.

Internationellt samarbete

Det internationella arbetet med MSI styrs av IHO (International Hydrographic Organisation). Världen är indelad i ett antal NAVAREAs. Östersjöregionen tillhör NAVAREA I som styrs från Storbritanien. Men har ett eget samarbete i undergruppen "Baltic Sea sub-area". Se länk.

I varje kuststat finns en National Co-ordinator som ansvarar för att navigationsvarningar av typen "coastal" utfärdas och förmedlas till sjöfarten. I Sverige är det Sjöfartsverkets central Sweden Traffic i Södertälje som utfärdar såväl "coastal" som "local" navigationsvarningar.

Respektive land inom Baltic Sea Sub-area sänder landets "coastal warnings" till Sweden Traffic, som ombesörjer att varningarna blir utsända på NAVTEX. Sverige och många andra länder sänder även "coastal warnings" på MF-telefoni (gränsvåg).

Kontaktinformation

NAVAREA I:
navwarnings@ukho.gov.uk 

Baltic Sea sub-area:
swedentraffic@sjofartsverket.se 

Externa Länkar

Dela artikeln