Start > Sjöfart > Taxor och avgifter

Frågor och svar, övergripande

Varför kan vi inte avskaffa avgifterna?
Regeringen har beslutat att Sjöfartsverkets verksamhet ska i huvudsak finansieras via avgifter. För att hålla en god service och bra leveranser behöver vi ta ut avgifter för att finansiera verksamheten.

Varför kan inte avgifterna sänkas när branschen är i kris?
Svar: Med nuvarande anslagsnivå behöver vi höja avgifterna för att klara av de leveranser som vi är ålagda att göra. Samtidigt pågår ett intensivt arbete med att sänka kostnader och hitta besparingar där det går att bli mer kostnadseffektiv. 

Varför går det inte att förhandla om avgifternas storlek?
Sjöfartsverket är en myndighet och måste därmed följa likabehandlingsprincipen. Vi varken kan eller får särbehandla enskilda kunder.

Kommer ni fortsätta höja avgifterna varje år?
Historiskt har storleken på avgifterna släpat efter. Höjningarna som kommer är ett steg i ledet att nå kostnadstäckning. När vi har uppnått det finns det inget behov att höja avgifterna i samma takt. Däremot kommer förändringar alltid vara ett alternativ för att vi ska kunna leverera en god service.

Varför har ni miljödifferentiering i avgifterna?
Regeringen har en tydlig plan att minska klimatpåverkan, det gäller även sjöfarten. Instruktionen de gett till oss är tydlig och innebär att den som klimatanpassar sin verksamhet ska få billigare avgifter.

Vad går avgifterna till? Betalar de även för det som inte kommer handelssjöfarten till godo?
Våra största utgifter är verksamhet som leder till att handelssjöfarten kan få en god service och fungera så bra som möjligt, så som farledshållning, lotsning, sjö- och flygräddning och isbrytning. För att det ska vara möjligt behöver vi även finansiera stödverksamheterna.

Sjöfartsverkets avgifter inverkar negativt på konkurrenskraften för svensk industri och sjöfart
Regeringen har bestämt att Sjöfartsverkets verksamhet ska finansernas via avgifter. Det är därför nödvändigt för Sjöfartsverket att anpassa sina avgifter efter dess faktiska kostnader. Sjöfartsverkets avgiftssystem är inte ett stödsystem för svensk sjöfart eller näringsliv utan ett sätt att finansiera vår verksamhet.

Höjningar av avgifterna riskerar att motverka ambitionen att öka andelen gods som fraktas med sjöfart.
Konkurrenssituationen mellan sjöfart och andra trafikslag ligger inte på inom Sjöfartsverkets mandat att besluta över, utan styrs av regering och riksdag. Ambitioner som ökad överflyttning från land till sjö är oerhört viktiga frågor men kan inte anses överordnat Sjöfartsverkets huvudsakliga uppdrag. 

Varför kan inte Sjöfartsverkets verksamhet, som exempelvis isbrytningen, i högre grad finansieras via anslag?
Sjöfartsverket är inte rådiga inte över hur eller vad som skattefinansieras, denna fråga ägs av regering och riksdag.

Borde inte Sjöfartsverket i likhet med t ex Finland vänta med avgiftshöjningar till efter att pandemin har klingat av?
Det föreligger stora osäkerheter kring ekonomins och sjöfartsbranschens återhämtningstakt, att Sjöfartsverket kommer att påverkas negativt av Covid-19 pandemin även under 2021 är ett faktum. Sjöfartsverket har blivit beviljade anslag om 300 mnkr för att täcka de förluster som uppstått till följd av Covid-19 pandemin för 2020. Sjöfartsverkets egna ekonomiska prognoser indikerar att detta dock inte kommer att räcka för att täcka kommande förluster varav ett minusresultat för 2021 och 2022 är att vänta. Utan avgiftshöjningar kommer dessa underskott att bli större, vilket skulle ytterligare komplicera Sjöfartsverkets utsatta finansiella situation.

Frågor och svar, avgifter 2023

Varför ska Sjöfartsverket ändra sina avgiftsmodell?
När den nuvarande modellen trädde i kraft 2018 var en av målsättningarna att var femte år genomföra en större översyn av modellen. Det är det arbetet som nu har påbörjats.

Kommer VTI att ta fram en ny modell åt Sjöfartsverket?
Det är Sjöfartsverket som initierat att en utredning ska göras och att ansökan om medel lämnats in. Nu har VTI har beviljats medel från Trafikverket för ett forskningsprojekt, där ett av delmålen är att lämna rekommendationer på förändringar av nuvarande modell. Det ska lämnas senast 30 september 2021. Sjöfartsverket kommer naturligtvis vara en partner i projektet

Hur kommer Sjöfartsverket hantera VTI:s förslag till ny avgiftsmodell?
VTI:s förslag kommer att utgöra en viktig del av arbetet med att ta fram en ny modell. Beslutet om ny avgiftsmodell fattas dock av Sjöfartsverket och kan komma att skilja sig från de rekommendationer VTI lämnar.

Kommer man att undersöka alternativa finansieringsmetoder, som till exempel anslagsfinansiering?
Nej. Sjöfartsverket har i sitt uppdrag från regeringen att ta ut avgifter för att finansiera sin verksamhet. Denna finansieringslösning är ett grundantagande i det arbetet som nu påbörjats.

Kommer ändringarna innebära höjda avgifter?
Avgiftsförändringarna ska inte i sig medföra generella avgiftsökningar. Däremot kan förändringarna innebära omfördelningar inom modellen, vilket innebär att vissa kunder kan få sänkta avgifter, medan andra kan få höjda.

När kommer förändringarna att träda i kraft?
Preliminärt är det den 1 januari 2023 som är målsättningen för ikraftträdande. Denna kan dock flyttas fram beroende på de föreslagna förändringarnas omfattning.

Hur kommer sjöfartsbranschen att involveras i arbetet?
Sjöfartsverket avser föra en dialog med företrädare från olika delar av sjöfartsbranschen under arbetets gång. Det slutliga förslaget till ny avgiftsmodell kommer att skickas ut på remiss till berörda parter.

Dela artikeln