Start > Snabblänkar

Aktuella farledsprojekt

Projekt Malmporten


Malmtransporterna från gruvorna i norra Sverige och Finland till kunderna runt om i världen närmar sig kapacitetstaket. Malmbanan till Narvik är mycket hårt belastad och hamnen i Luleå måste få möjlighet att ta emot större fartyg för att kunna ge näringen rimliga konkurrensvillkor för transporter. Med ökad produktion i befintliga gruvor parallellt med flera nyetableringar brådskar det med förbättrade sjövägar. Därför har projekt Malmporten påbörjats.

>Läs mer om projekt Malmporten

Mälarprojektet

Hjulstabron

Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att se över infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren. Det har lett till att Sjöfartsverket nu arbetar med Mälarprojektet. Syftet med projektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal och sluss till hamnarna i Västerås och Köping.

>Läs mer om Mälarprojektet

Landsortsfarleden

Syftet med projekt Landsortsfarleden är att genomföra en farledsutredning i syfte att öka kapacitet, tillgänglighet och säkerhet i farleden mellan Södertälje och Landsort. Dagens farled är smal och krokig, med begränsningar i tillgänglighet och kapacitet, samt är bitvis olycksdrabbad.

>Läs mer om Landsortsfarleden

Trimningsåtgärder

Dessa projekt  tas inte upp i regeringens transportplan utan beslutas regionalt av Trafikverket. De finansieras  med anslag för så kallade trimingsåtgärder. Här kan du se vilka sådana projekt som är aktuella.

Hargs Hamn

Förbättringar planeras i farleden till Hargs Hamn. Detta kommer att genomföras under 2019 eftersom dagens farled till hamnen inte uppfyller de krav på djup, bredd och säkerhet som krävs för effektiva transporter med större fartyg och bibehållen sjösäkerhet. Arbetena genomförs efter Mark och miljödomstolens dom 2012 vad gäller tillstånd och villkor.

>Läs mer om Hargs Hamn

Ystad farled och hamn

 

Ystad hamn planerar för ett omfattande hamnprojekt innefattande bland annat etablering av nya kajer samt muddring av totalt cirka 850 000 kubikmeter inom hamnområdet. Sjöfartsverket avser att i anslutning till hamnens projekt genomföra en kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärd i farleden in till Ystad, där cirka 50 000 kubikmeter ska muddras.

Läs mer om Ystad hamn och farled 

Grundet Bulthålan, Strömstad


Farleden till Strömstad har i dag en effektiv bredd om cirka 115 meter vid passagen av Bulthålan, som är ett grund mellan öarna Flatskär och Holmen Grå. De simuleringar som Sjöfartsverket har genomfört visar att säkerhetsmarginalerna på platsen vid hård vind kan förbättras för den fartygstrafik som går till Strömstad.
Läs mer om grundet Bulthålan, Strömstad

 

Aktuella forsknings- och innovationsprojekt

 

FAMOS

 

Under de kommande fyra åren ska djupet i stora delar av Östersjön kartläggas. Resultatet kan komma att förändra sträckningen av fartygsrutterna, samt öppna för större och effektivare fartyg i Östersjön. 

>Läs mer om FAMOS

Real Time Ferries

Det är dags att synas!
Real Time Ferries – avgångs- och ankomsttider för färjor i Östersjön i realtid för att underlätta passagerar- och godstransporter.

>Läs mer om Real Time Ferries

STM BALT SAFE

Safety of Navigation in the Baltic Sea by Sea Traffic Management-projektet, STM BALT SAFE (2019-2021), kommer att bidra till ökad säkerhet för sjöfarten i Östersjön genom Sea Traffic Management (STM)-kompatibla sjöfartstjänster till tankersjöfarten i Östersjön.

Läs mer om STM BALT SAFE

 

Sea Traffic Management Validation

Fartyg i farled

Konceptet Sea Traffic Management (STM) syftar till att höja säkerheten, minska miljöpåverkan och öka effektiviteten till sjöss genom informationsdelning och nya smarta tjänster. Tidiga tester visar att STM kan minska antalet grundstötningar och kollisioner med över 60 %.

>Läs mer om Sea Traffic Management (STM)

STM EfficientFlow

Hamnarna i Gävle respektive i Rauma(Finland) inför system och processer baserade på realtidsinformation för effektivare hamnanlöp. Förbättrat trafikflöde för stora fartyg genom de trånga svenska och finska skärgårdarna omvandlar väntetider till ökad säkerhet och bränslebesparingar. EfficientFlow får STM att hända.

>Läs mer om STM EfficientFlow

Picasso

Picasso är ett europeiskt maritimt projekt med fokus på ökad säkerhet ombord och förbättrat stöd från land. Standardiserat informationsutbyte, obemannade farkoster och flera IT-baserade stödverktyg tas fram och verktyg för olika nödsituationer och massevakueringar kommer att testas i simuleringar.

>Läs mer om Picasso

 

Övriga projekt

Adapt

Under säsongerna 2016 och 2017 sjömättes stora delar av Stockholms skärgård med moderna metoder. Arbetet utfördes som en del av ADAPT, ett EU-finansierat projekt som avslutas sommaren 2019. Resultatet kommer att bli säkrare sjökort för såväl den sjöburna kollektivtrafiken som för alla som färdas på sjön.

>Läs mer om ADAPT

SamSAR

Händer ovanpå varandra

Projektet syftar till att med utgångspunkt i krishanteringssystemets "Gemensamma grunder för samverkan och ledning" öka förmågan till inriktning och samordning gällande sjuktransporter i samband med räddningsinsatser i oländig miljö, t.ex. vid sjö- och flygräddning.

>Läs mer om SamSAR