Start > Snabblänkar

Aktuella farledsprojekt

 

Projekt Malmporten


Malmtransporterna från gruvorna i norra Sverige och Finland till kunderna runt om i världen närmar sig kapacitetstaket. Malmbanan till Narvik är mycket hårt belastad och hamnen i Luleå måste få möjlighet att ta emot större fartyg för att kunna ge näringen rimliga konkurrensvillkor för transporter. Med ökad produktion i befintliga gruvor parallellt med flera nyetableringar brådskar det med förbättrade sjövägar. Därför har projekt Malmporten påbörjats.

Mälarprojektet

Hjulstabron

Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att se över infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren. Det har lett till att Sjöfartsverket nu arbetar med Mälarprojektet. Syftet med projektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping.

Landsortsfarleden

Syftet med projekt Landsortsfarleden är att genomföra en farledsutredning i syfte att öka kapacitet, tillgänglighet och säkerhet i farleden mellan Södertälje och Landsort. Dagens farled är smal och krokig med begränsningar i tillgänglighet och kapacitet samt är den bitvis olycksdrabbad.

 

Aktuella forsknings- och innovationsprojekt

 

FAMOS

 

Under de kommande fyra åren ska djupet i stora delar av Östersjön kartläggas. Resultatet kan komma att förändra sträckningen av fartygsrutterna, samt öppna för större och effektivare fartyg i Östersjön. 

Sea Traffic Management Validation Project

Fartyg i farled

Konceptet Sea Traffic Management syftar till att höja säkerheten, minska miljöpåverkan och öka effektiviteten till sjöss genom informationsdelning och nya smarta tjänster. Tidiga tester visar att Sea Traffic Management kan minska antalet grundstötningar och kollisioner med över 60 %.

EfficienSea2

EfficienSea2 är ett e-Navigation-projekt. Den största delen, Maritime Cloud, handlar om att utveckla den digitala infrastruktur som skall ligga till grund för all e-Navigation. I projektet skapar och testar man också 10 tjänster i en portal, Baltic Web.

Picasso

Picasso är ett europeiskt maritimt projekt med fokus på ökad säkerhet ombord och förbättrat stöd från land. Standardiserat informationsutbyte, obemannade farkoster och flera IT-baserade stödverktyg tas fram och verktyg för olika nödsituationer och massevakueringar kommer att testas i simuleringar.

Green Pilot

Bild på lotsbåten 794 som används i projektet green pilot

Målet med GreenPilot-projektet är att visa att införandet av metanol som bränsle för mindre fartyg kan förbättra konkurrenskraften och minska miljöpåverkan. Målgruppen är både kommersiell verksamhet och fritidsbåt.

 

Övriga projekt

Uppdrag för ökad kust- och inlandssjöfart 


Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att analysera utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige. I uppdraget ingår att föreslå konkreta åtgärder som ska stimulera och underlätta för nationella och internationella gods- och persontransporter att använda sjövägen mellan svenska hamnar och kajer/lastageplatser. 

Adapt

Med start under våren 2016 kommer stora delar av Stockholms skärgård att sjömätas med moderna metoder. Resultatet kommer att bli säkrare sjökort för såväl den sjöburna kollektivtrafiken som för alla som färdas på sjön.

Champs

Under 2016 kommer ett nytt system för sjökortsproduktion att införas på Sjöfartsverket. Det kommer att innebära att vissa produkter inte kan levereras som vanligt. Målsättningen är att alla sjökort och båtsportkort ska tillverkas i det nya systemet senast i slutet av 2018.

SamSAR

Händer ovanpå varandra

Projektet syftar till att med utgångspunkt i krishanteringssystemets "Gemensamma grunder för samverkan och ledning" öka förmågan till inriktning och samordning gällande sjuktransporter i samband med räddningsinsatser i oländig miljö, t.ex. vid sjö- och flygräddning.