Stationer och hamnservice

Hamnservice ska utföra fältverksamhet genom att verka i de hamnar, i Sverige och utomlands, som bedöms ha störst behov av den. Arbetet sker främst genom uppsökande verksamhet ombord, transportservice samt genom klubbverksamhet och olika slags arrangemang.

Verksamheten i de svenska hamnarna styrs av ILO-konventionen om sjömäns välfärd till sjöss och i hamn, som skrevs under av Sverige 1990, vilket innebär att samtliga anlöpande fartyg, oavsett nationalitet, är enhetens målgrupp. I de svenska hamnar som har sjömansklubbar står dessa med sitt mångfasetterade aktivitetsutbud till förfogande för sjöfarare från alla nationers fartyg. Platsombud stationerad i utländska hamnar ger service till svenskflaggade fartyg samt till svenskar ombord på utlandsflaggade fartyg.

Besöken ombord syftar till att bryta isoleringen och förmedla en social delaktighet i samhällslivet. Platsombudet är en resursrik person som, förutom att vidarebefordra enhetens medieutbud till målgruppen kan förmedla en innehållsrik bild av det besökta landets miljö och kultur. Servicen omfattar alltifrån förmedling av dagsfärska tidningar till, när tiden så medger, färder till sevärda utflyktsmål liksom också arrangemang av sightseeingturer eller motions- och idrottsaktiviteter.

Sjömansservice har möjlighet att ge vår målgrupp service på stationerna som nämns i menyraden. Av dessa driver vi följande sjömansklubbar i egen regi:

  • Göteborg - Rosenhill Seamen's Center
  • Norrköping - Johannisborg Seamen's Club
  • Stockholm - Kaknäs Seamen's Center

I Malmö hyr vi en lokal i den stora och välkända friskvårdsanläggningen Kockums Fritid och i Helsingborg ombesörjer Sjömanskyrkan bokbyten och annan service. Utöver detta har vi även ett platsombud stationerat i världshamnen Antwerpen.

I Helsingborg och Gävle finns Sjömanskyrkan till sjöfolkets förfogande. I Varberg, Falkenberg och Halmstad finns en fartygsbesökande resurs och Landskrona och Oxelösund har Sjömansservice kartlagt vilken service hamnstäderna erbjuder gästande sjöfarare.

För att bredda tillgängligheten har vi även samarbeten med aktörer i många andra hamnar runt jorden där vi kan erbjuda bokbyten. Se vilka hamnar det rör sig om under sidan Bokbyteshamnar.

Kuskbocken;

 maskinrumssvenska för nautikernas arbetsplats, bryggan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!