Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Strömstad, grundet Bulthålan

Säkerhetshöjande åtgärder behöver göras vid passagen av grundet Bulthålan i allmän farled 110, Kosterfjorden-Strömstad. Det visar resultaten från Simulatorcentrum i Göteborg där aktuellt farledsavsnitt har provkörts.

Fartyg passerar Bulthålan
Simuleringar som gjorts visar att säkerhetsmarginalerna på platsen vid hård vind kan förbättras för den fartygstrafik som går till Strömstad.

Farleden till Strömstad har i dag en effektiv bredd om cirka 115 meter vid passagen av Bulthålan, som är ett grund mellan öarna Flatskär och Holmen Grå. De simuleringar som Sjöfartsverket har genomfört visar att säkerhetsmarginalerna på platsen vid hård vind kan förbättras för den fartygstrafik som går till Strömstad.

Sedan sommaren 2019 trafikeras farleden av ett nytt större och mer miljövänligt fartyg som påverkas av farledsbredden vid hård vind med förseningar och inställda turer som följd.

Säkerhetshöjande åtgärder

Sjöfartsverket planerar därför för följande säkerhetshöjande åtgärder:

* Sprängning och muddring av grundet Bulthålan för breddning av farleden, som genom ökade säkerhetsmarginaler ger minskad risk för allvarliga incidenter och olyckor.

* Förbättrad utmärkning genom uppförande av fyra nya fyrar.

Åtgärderna är begränsade i omfattning och planeras därför att genomföras så snart som nödvändiga tillstånd erhållits.

Processen, steg för steg

Byggnationen för två av de fyra nya fyrarna bedöms som brådskande och kommer därför att hanteras som ett anmälningsärende hos länsstyrelsen. För övriga arbeten kommer Sjöfartsverket att ansöka om tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Processen innefattar bland annat genomförande av samråd och framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning. Den beskriver i sin tur miljökonsekvenser av projektet och förslag till skyddsåtgärder.

Planering görs för sprängning och muddring av grundet Bulthålan för breddning av farleden.
Planering görs för sprängning och muddring av grundet Bulthålan för breddning av farleden.
Exempel på fyr som planeras att uppföras.
Exempel på fyr som planeras att uppföras.

Senast uppdaterad 2021-01-07