Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Avveckling och förfrågan om eventuellt övertagande av vissa fasta sjösäkerhetsanordningar på sträckan Dalarö-Öregrund i Stockholms skärgård

Sjöfartsverket har ansvar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet i svenska farleder och farvatten. I Sjöfartsverkets uppdrag ingår att bevaka sjöfartens transportleder och hamnterminaler inklusive dess anslutningar till landbaserad infrastruktur.

Efter att ha genomfört en nautisk behovsanalys har Sjöfartsverket för avsikt att avveckla ett antal fasta sjömärken inom Stockholms skärgård, med anledning av att de idag bedöms ha en begränsad nautisk funktion.

Innan dessa sjösäkerhetsanordningar avvecklas vill Sjöfartsverket stämma av med berörda myndigheter, kommuner, sjötrafikföretag, markägare och fritidsbåtsorganisationer. I det fall någon av remissinstanserna gör en annan bedömning och anser att något objekt fyller ett för remissinstansen viktigt nautiskt syfte, finns möjligheten att ta över någon eller några av sjösäkerhetsanordningarna, inklusive drift- och underhållsansvar.

Synpunkter önskas senast 31 augusti 2021

Sjöfartsverket önskar få återkoppling på om ni anser att något av de listade objekten har en viktig nautisk funktion för er eller era intressenter och om ni därmed har ett intresse för övertagande.

Eventuella synpunkter önskas senast 2021-08-31.

Mejla ditt svar till sjofartsverket@sjofartsverket.se. Ange diarienummer: 21-02787.

Vid frågor kontakta Johan Wahlström, enhetschef för Enheten för maritim samverkan och utveckling, på telefonnummer 010-478 56 43.

Frågor och svar

En sjösäkerhetsanordning(SSA) är ett nautiskt objekt som har i syfte att vägleda, upplysa eller varna sjöfararen.

SSA indelas in i kategorierna:

  • fasta (båk, kummel, tavla, stångmärke, fläck respektive kustfyr, ledfyr, ensfyr och varningsfyr)
  • flytande (boj och prick)
  • AIS
  • virtuella

Därutöver ingår även tillfällig vrakutmärkning (kräver ej tillstånd).

Efter att en nautisk behovsanalys har genomförts så har Sjöfartsverket bedömt att vissa SSA inte längre fyller ett nautiskt behov. Detta kan bero på att det med dagens moderna teknik med bl.a. elektroniks sjökort inte längre finns ett syfte med sjösäkerhetsanordningen.

Alla sjösäkerhetsanordningar kräver någon form av underhåll, vilket i sig kan innebära stora kostnader. Att effektivisera genom att avveckla idag onödiga SSA kan innebära en besparing för såväl staten som medborgare.

Sjöfartsverket har gjort bedömningen att en avveckling av dessa sjösäkerhetsanordningar inte kommer att påverka sjösäkerheten negativt.

Alla sjösäkerhetanordningar kräver ett tillstånd från Transportstyrelsen.

Läs mer om tillstånd på Transportstyelsens webbplats.

Ett övertagande av en sjösäkerhetsanordning innebär ett fullt drift- och underhållsansvar och samtliga kostnader kopplade till detta. Kostnaderna kan variera beroende på objektets beskaffenhet, utformning och skick.

Karta

Klicka på bilden nedan för att komma till en detaljerad karta med de berörda sjösäkerhetsanordningarna.

Senast uppdaterad 2021-06-18