Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform ska utredas

Nyhet 2022-01-28

Statskontoret har fått i uppdrag att utreda hur Sjöfartsverket ska drivas och finansieras. I korthet handlar det om hur mycket våra kunder respektive staten ska betala för att vi ska kunna driva verksamheten. Och vilken finansieringsform som ger bäst samhällsnytta.

Idag finansieras Sjöfartsverket till största delen av avgifter för verkets tjänster, och till en mindre del av anslag för till exempel farleder för fritidsbåtar, slussar och kanaler. Trafikverket, till exempel, har endast en mycket liten del av intäkterna från banavgifter medan Luftfartsverket är helt finansierat av avgifter från flygbolagen.

Så vilken modell är då bäst för Sjöfartsverket, sjöfarten och för Sverige? Svaret på den frågan är uppgiften för Statskontoret att lösa, på drygt ett år.

Till grund för utredningen ligger ett riksdagsbeslut under våren 2020 när Trafikutskottet tillkännagav för regeringen att förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform bör utredas.

Regeringen har sedan tidigare även angett att den ser behov av ett mer ändamålsenligt avgiftssystem som stärker sjöfartens konkurrenskraft och har bättre förutsättningar att styra mot fossilfrihet, vilket också ska ses närmare på inom uppdraget. Det handlar även om att Sjöfartsverkets ekonomi påverkats negativt under en längre tid. Bland annat genom en växande pensionsskuld samt att intäkterna varit för låga jämfört med kostnaderna.

Nu får Statskontoret i uppgift att lämna förslag på hur Sjöfartsverkets verksamhet kan organiseras och finansieras för att mer ändamålsenligt styra mot en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Uppdraget innebär att Statskontoret ska se närmare på för- respektive nackdelar i vår verksamhets- och finansieringsform, samhällsnyttan i förhållande till kostnad samt möjligheten att styra mot överflyttning av transporter från land till sjö. De ska också se hur Sjöfartsverkets avgifter kan jämföras internationellt, hur avgifterna påverkar sjöfarten och svenskt näringslivs konkurrenskraft samt hur sjöfarten bidrar till att nå klimatmålen.

Den 23 februari 2023 ska utredningen presenteras för regeringen (Infrastrukturdepartementet) för vidare hantering av regeringen.

- Jag välkomnar en utredning av vår verksamhetsform men också hur vi finansieras. Vi trivs bra med affärsverksformen som ger något större frihet, men vi kan leverera till våra kunder även med andra former. Det viktigaste är att vi får långsiktiga och stabila förutsättningar för vår verksamhet, säger Katarina Norén, generaldirektör på Sjöfartsverket.

Frågan om hur Sjöfartsverket organiseras och finansieras är något som utretts flera gånger tidigare och i olika omfattningar.