Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Södertälje kanal och sluss stänger för båttrafik under tre dagar

Nyhet 2022-06-29

Den 8 juli till och med den 10 juli 2022 kommer Södertälje kanal och sluss stängas för all båt- och fartygstrafik genom en avlysning. Detta för att Telge Nät så säkert och effektivt som möjligt ska kunna byta ut VA-ledningar som korsar Södertälje kanal.

VA-ledningarna korsar Södertälje kanal söder om slussen. För att de nya ledningarna ska kunna förläggas på ett säkert sätt, måste de grävas ner i botten. Arbetet innebär bland annat schaktning och muddring, svetsning av ledningar i kanalen, justering av ledningsbädd, fyllnad och sänkning av ledningar, inmätning av ledningar samt återfyllnad.

- Inför beslutet om avlysning har ärendet skickats på remiss till myndigheter, näringslivsrepresentanter och fritidsbåtssektorn. Remissen innehöll två alternativ till avlysning: ett alternativ avsåg avlysning över en helg och det andra alternativet avsåg en avlysning på vardagar. Sjöfartsverket har gjort bedömningen att en avlysning på en helg är det som ger minst negativa effekter för sjöfartsnäringen. Men vi bedömer det som nödvändigt att införa avlysningen för att Telge Näts ledningsomläggning ska kunna genomföras på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt, säger Johan Wahlström, enhetschef, Maritim samverkan och utveckling, Sjöfartsverket.

Beslutet om avlysning

Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, att den allmänna farleden 901, i delen Södertälje kanal och sluss ska vara avlyst (stängd) för all sjötrafik från 8 juli 2022 klockan 07:00 till och med den 10 juli 2022 klockan 19:00.

Området begränsas till södra delen av Maren (se karta nedan).

Undantag från avlysning

Under avlysningen kommer det att finnas begränsade möjligheter för fritidsbåtar att passera arbetsområdet, men för skepp (24 meters längd eller längre) räknas farleden som totalavlyst under hela perioden. Följande tider kommer båtar (under 24 meters längd) att kunna passera arbetsområdet:

  • Fredag 8 juli från kl. 20:00 till lördag 9 juli klockan 06:30
  • Lördag 9 juli mellan kl. 11:00-13:00, samt från kl. 20:00 till söndag 10 juli klockan 06:30
  • Söndag 10 juli, båtar kommer att kunna släppas igenom under arbetets gång när omständigheterna så medger

All passage av båtar förbi arbetsområdet får endast ske enligt anvisning av entreprenörens arbets- och informationsbåtar.

Under arbetets gång kommer dykare att arbeta i området, och dykarnas säkerhet får aldrig äventyras. Därför kommer arbetsbåtar att finnas på plats för att informera och vid behov dirigera fritidsbåtar för att säkerställa att erforderliga säkerhetsmarginaler bibehålls. Det är av yttersta vikt att information och anvisningar från dessa arbetsbåtar efterföljs.

Karta över Södertälje kanal