Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Forskning och innovation

Sjöfartsverket arbetar för att nå transportpolitiska mål, utveckla och stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft. Vårt mål är en säkrare och mer hållbar sjöfart.

Sjöfartsverket har i sin instruktion att svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter, och att följa och dokumentera forskning och innovation inom sjöfartsområdet.

Brett samarbete

Sjöfartsverkets stab för forskning och innovation består av en grupp med en rad unika kompetenser, och som jobbar tillsammans med andra myndigheter, akademin och näringsliv för att nå de transportpolitiska målen. Ett exempel är samverkansavtalet mellan VTI och Sjöfartsverket för ett fördjupat samarbete kring kunskapsutbyte och forskning. Genom samarbeten, insatser och aktiviteter som vuxit fram ur sjöfartens konkreta behov och utmaningar tar Sjöfartsverket sikte på framtiden.

Framåtriktad innovations- och utvecklingsverksamhet

Sjöfartsverket beställer forskning, utveckling, innovation och demonstrationsprojekt med anvisade offentliga medel. Sjöfartsverket är initiativtagare till, och deltar i, ett antal innovations- och utvecklingsprojekt där MONALISA är ett av våra mest uppmärksammade innovations- och demonstrationsprojekt med mål att effektivisera och optimera sjöfarten samt minska såväl bränsleförbrukning som utsläpp. MONALISA följs nu av det internationella CEF-projektet STM Validation.

Viktiga FoI-områden

Sjöfartsverket har i samarbete med det maritima klustret identifierat ett antal strategiska områden inom forskning, utveckling, innovation och demonstration som syftar till att stärka vår konkurrenskraft och bidra till att komma tillrätta med sjöfartens behov och utmaningar nationellt och globalt:

  • e-Maritime
  • uthålliga maritima transporter/miljö
  • sjösäkerhet
  • infrastruktur och teknik
  • vintersjöfart och arktiska frågor
  • sjöfartens externa förutsättningar
  • kompetens- och kapacitetsfrågor.

Senast uppdaterad 2020-11-18