Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Vår miljöpåverkan och långsiktiga mål

Sjöfartsverkets arbete med ekologisk hållbarhet fokuserar på att minska vår påverkan på miljön och klimatet.

I samband med att Sjöfartsverket införde ett ledningssystem genomfördes en miljöutredning 2013. Under 2017 genomförde Sjöfartsverket en ny miljöutredning som till skillnad mot tidigare miljöutredningar inkluderar ett livscykelperspektiv vid bedömningen av miljöaspekter. I en jämförelse med den miljöutredning som genomfördes 2013 har elförbrukning, som sedan 2014 utgörs av grön el till 100 procent, nedgraderats något och är inte längre identifierad som en betydande miljöaspekt. Sjöfartsverkets lista omfattar 20 miljöaspekter varav de sex miljöaspekter som får högst poäng definieras som betydande. Utsläpp av kväveoxider (NOx) har uppgraderats sedan 2013 och är nu listad som en betydande miljöaspekt till skillnad från vattenanvändning som halkat ner på listan.

Betydande miljöaspekter

Betydande miljöaspekter i Sjöfartsverkets verksamhet är:

  • utsläpp av koldioxid
  • förbrukning av drivmedel/oljor
  • utsläpp av kväveoxid (NOx)
  • markförorening
  • farligt avfall
  • beslutsfattande inom myndighetens kärnverksamhet (indirekt)

Övergripnade miljömål för år 2027

Sjöfartsverkets övergripande miljmål för år 2027 är att vi då ska ha en "Miljöeffektiv verksamhet som minskar miljöbelastningen genom vår egen påverkan och incitament för sjöfarten".

Sjöfartsverkets långsiktiga miljömål till år 2027

Sjöfartsverkets övergripande miljömål är:

  • minskade koldioxidutsläpp från egen verksamhet med 20 procent jämfört med 2012,
  • minskad energiförbrukning för byggnader med 15 procent jämfört med 2012,
  • minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor med 20 procent jämfört med 2017 samt
  • införa miljökrav i minst 50 procent av alla upphandlingar/avtal för produkter.

Sjöfartsverket har även en ambition att öka miljöincitamentet i avgiftsmodellen.

I Sjöfartsverkets årsredovisning redovisas myndighetens prestationer i förhållande till de svenska miljökvalitetsmålen. 

Läs årsredovisningen.

Sveriges miljökvalitetsmål

16 miljökvalitetsmål beslutade av riksdagen ger en struktur för miljöarbetet som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Myndigheter, länsstyrelser, kommuner och näringsliv har alla viktiga roller i arbetet med att nå mål. Sjöfartsverket bidrar till att nå de miljöpolitiska mål som riksdagen har fastställt: generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen.  

På Miljömål.se finns mer information om det svenska miljömålssystemet samt uppföljning och utvärdering av miljömålen. Under 2017 lanserades webbplatsen Sveriges miljömål med information om det svenska miljöarbetet.

Senast uppdaterad 2020-11-26