Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjösäkerheten höjs i farleden till Karlskrona hamn

Sjöfartsverket planerar åtgärder för att förbättra sjösäkerheten i farled 271 till Karlskrona hamn.

Farleden till Karlskrona hamn har inte den standard som är önskvärd för dagens fartygstrafik med tanke på säkerhetsmarginaler och tillgänglighet. Vid dåligt väder och bristande siktför­hållanden finns en förhöjd risk för grundstötning och kollision. Möte mellan större fartyg är inte heller möjligt längs det aktuella farleds­avsnittet.

Behovet av säkerhets­höjande åtgärder har ökat succesivt utifrån de allt större fartyg som trafikerar farleden och den ökade omfattningen av tidtabells­bunden färjetrafik. För att höja säkerheten behöver farleden i två områden breddas och fördjupas till ett minsta djup om 12,0 meter inom farledsytan.

Säkerhetshöjande åtgärder

Sjöfartsverket planerar därför följande säkerhetshöjande åtgärder:

* Muddring och viss sprängning i och intill farleden strax söder om sundet mellan Aspö och Tjurkö, inom två områden med en total bottenyta av cirka 94 000 kvadratmeter och ned till ett minsta djup om 12,0 meter (RH2000).

* Uppförande av två nya fasta sjömärken samt renovering och viss uppgradering av ett befintligt kummel.

Planerad muddring bedöms kunna genomföras under cirka fyra månader och arbeten med sjömärken sker separat under cirka fyra till sex veckor.

Tillståndsprocessen

För åtgärderna kommer Sjöfartsverket att ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Processen innefattar bland annat genomförande av samråd och framtagande av en miljökonsekvens­beskrivning. Den beskriver i sin tur miljökonsekvenser av projektet och förslag till skyddsåtgärder.

Här visas arbeten som planeras i farleden till Karlskrona.
Här visas arbeten som planeras i farleden till Karlskrona.

Senast uppdaterad 2021-05-21