Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Slussar i Trollhätte kanal

För att säkra Vänersjöfartens framtid planerar Trafikverket i samarbete med Sjöfartsverket att bygga nya slussar i Trollhätte kanal, vid Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg.

Nossan på väg upp i slusstrappan vid kanalcentralen
Nossan på väg upp i slusstrappan vid kanalcentralen. Foto: Agne Hörnestig

Nya slussar är en förutsättning för att sjöfarten ska kunna fortsätta att fungera och utvecklas – så att den på sikt kan avlasta järnvägen och minska andelen transporter med lastbil.Trafikverket är byggherre och ansvarar för att bygga de nya slussanläggningarna. Sjöfartsverket är infrastrukturhållare och statlig förvaltare av slussanläggningarna. Tillsammans nyttjar vi varandras olika kompetenser, Trafikverkets vana att driva och bygga infrastrukturprojekt och Sjöfartsverkets maritima kompetens.

Varför ska vi bygga nya slussar i Trollhätte kanal?

Dagens slussar är över 100 år gamla och den tekniska livslängden är snart passerad. Det betyder på längre sikt att deras funktion inte kan upprätthållas med hjälp av underhåll, och därför behöver de bytas ut.

De nya slussarna behövs för att uppfylla dagens behov av sjötrafik, där vissa industrier är helt beroende av sjöfarten för att kunna säkerställa sina transporter. Det skapar förutsättningar för att i framtiden kunna flytta över fler transporter från lastbil till båt.

Med nya slussar skapas möjlighet att i framtiden trafikera kanalen med större fartyg. Detta bedöms ge minskade transportkostnader för näringslivet i regionen. Nya slussar gynnar även båtturismen och den lokala turistnäringen.

Nuläge

Samråd har hållits i Lilla Edet och Vänersborg. Alternativ har valts, se separat artikel under fliken Nyheter, och där påbörjas projektering under senare delen av hösten. För Trollhättans del har samrådsprocessen inletts nu i november. Se separat artikel under fliken Nyheter.

Vad händer just nu?

I nuläget har vi svårt att besvara frågor som rör fastigheter och inlösen. Det beror på att vi fortfarande utreder teknikval och placering av slussarna. När vi har kommit en bit i processen bjuder vi in alla som blir berörda av projektet till att vara delaktiga och ha en dialog med oss.

Tidplan byggstart och genomförande


2021

Utredning av slussarnas placering. Ett huvudalternativ tas fram som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Projektering påbörjas.

2022-2024

Projekteringsarbetet fortgår och vi ansöker om tillstånd inför byggstart. I detta arbete ingår att genomföra markundersökningar för att ta reda på vilka förutsättningar som råder på de olika platserna. Vi analyserar resultat från undersökningar för att säkerställa att projektets mål kan uppnås.

2025-2026

Byggstart.

2030-2032

Den nya slussleden är klar och dagens slussar tas ur drift.   

Trafikverket är projektägare och finansierar projektet.  Deras information om Slussar i Trollhätte kanal kan du läsa mer om på länken nedan, det är även dit du vänder dig med eventuella frågor. Tryck på länken nedan så kommer du till Trafikverkets information om slussar i Trollhätte kanal.

Senast uppdaterad 2021-01-07