Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Säkerhetsskydd vid upphandlingar och affärsavtal (SUA)

Här finns information om säkerhetsskydd vid upphandlingar.

Bakgrund

En grundtanke inom säkerhetsskyddet är att de intressen som lagstiftningen slår vakt om ska ha samma skydd oavsett om verksamheten bedrivs av det allmänna eller av enskilda. Säkerhetsskyddad upphandling är en följd av den principen. Det innebär att om det i en upphandling och uppdrag förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre ska det finnas ett fullgott säkerhetsskydd när en leverantör anlitas. Detsamma gäller om upphandlingen ger leverantören tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.

Hur fungerar SUA-processen?

Alla leverentörer måste genomgå processen inför varje enskildt uppdrag innan man kan bli godkänd leverantör. Om man som leverantör har för avsikt att använda underentreprenör/er så kommer Sjöfartsverket att ingå säkerhetsskyddsavtal med varje enskilt underentreprenör och de kommer att gå igenom samma process för att bli godkända. All kommunikation sker direkt mellan Sjöfartsverket och underentreprenören men Sjöfartsverket ser ändå positivt på att ni som företag tar ansvar för era underentreprenörer. Ett exempel kan vara att ni ser till att underlaget fylls i korrekt och skickas in komplett så att uppdraget inte försenas.Obs! Om ni agerar som konsultmäklare el. dyl. och om underentreprenören är ett enmansbolag ska ni genomföra säkerhetsprövning såsom om underentreprenören vore anställd i företaget även om Sjöfartsverket tecknar säkerhetsskyddsavtalet direkt med underentreprenören.

Vad behöver ni som leverantör göra?

 1. Firmatecknare (alternativt annan med fullmakt) ska signera båda exemplaren av säkerhetsskyddsavtalet som Sjöfartsverket sänder er med rekommenderad post.
 2. Säkerhetsansvarig ska genomföra säkerhetsprövning inklusive säkerhetsprövningssamtal med VD och samtliga medarbetare som ska delta i uppdraget. Även säkerhetsansvarig ska genomgå denna säkerhetsprövning (Följ Vägledning för säkerhetsansvarig vid tecknande av säkerhetsskyddsavtal (SUA)).
 3. Samtliga som ska delta i uppdraget samt säkerhetsansvarig ska genomföra en e-utbildning i grundläggande säkerhetsskydd (tillhandahålles av Sjöfartsverket).
 4. För samtliga som ska delta i uppdraget (inklusive VD och Säkerhetsansvarig) ska nedan angivna dokument fyllas i och signeras där så anvisas och skickas till Sjöfartsverket.

Observera! Ni ska aldrig skicka blanketter direkt till Säkerhetspolisen.

 • Blankett, "Sekretessbevis och samtycke till registerkontroll"
 • Blankett, "Framställan om registerkontroll.
 • Blankett, "Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" (endast om personal ska placeras i säkerhetsklass 1 eller 2)
 • Blankett, "Intyg säkerhetsprövning" (Det är inte tillåtet att signera intyg åt sig själv)

Även följande dokument ska skickas till Sjöfartsverket:

 • Påskrivet säkerhetsskyddsavtal i två exemplar
 • Fullmakt (om någon annan än firmatecknare har signerat säkerhetsskyddsavtalet)
 • Registreringsbevis från Bolagsverket (inte äldre än tre månader)
 • Blankett, "Anmälan om underentreprenör" (endast om underentreprenör ska anlitas)
 • Blankett, "Uppgifter på personal" (en blankett med samtliga som berörs av säkerhetsprövning ska skickas in, om ytterligare personer tillkommer ska dessa tillföras på blanketten som skickas in igen).

Skicka alla handlingar med rekommenderad post till:

Sjöfartsverket
Att: Enheten för säkerhet och beredskap
601 78 Norrköping

Vad gör Sjöfartsverket?

 1. Sjöfartsverket granskar era handlingar.
 2. Registrering av säkerhetsskyddsavtal samt registerkontroller skickas till Säkerhetspolisen.
  Säkerhetspolisen utför kontroller och sänder besked i retur till Sjöfartsverket.
 3. Sjöfartsverket meddelar er när ni är godkänd leverantör och när ni kan påbörja uppdrag enligt affärsavtal.

Handläggningstid

Det är viktigt att samtliga blanketter som efterfrågas fylls i korrekt (elektroniskt om det står på blanketten) samt att alla dokument finns med när underlaget skickas in. Detta för att Sjöfartsverket ska kunna hantera ärendet utan fördröjning och med så kort handläggningstid som möjligt.

Ärenden handläggs i den ordning som de inkommer till myndigheten.

Handläggningstiden för att bli godkänd leverantör beror mycket på komplexiteten i uppdraget och de säkerhetsskyddsåtgärder som krävs samt hur snabbt ni som leverantör skickar in efterfrågat material till Sjöfartsverket.

Ett säkerhetsskyddsavtal i nivå 3 tar i normalfallet: 4-6 veckor i handläggningstid.

Aktuella lagrum

 • Lagen om offentlig upphandling (2007:1091)
 • Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
 • Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
 • Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2)
 • Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011:1029)

Dokumentsammanställning

Blanketter som finns att ladda ned längre ner på sidan

 • Uppgifter på personal
 • Sekretessbevis och samtycke till registerkontroll
 • Framställan om registerkontroll
 • Bilaga: Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2
 • Intyg säkerhetsprövning
 • Anmälan om underentreprenör

Dokument som finns att ladda ned längre ner på sidan

 • Vägledning för säkerhetsansvarig vid tecknande av säkerhetsskyddsavtal (SUA)
 • Information om personuppgiftsbehandling vid SUA

Underlag till säkerhetsprövning och säkerhetsprövningssamtal som finns att ladda ned längre ner på sidan

Observera att detta material inte ska skickas till Sjöfartsverket. Underlag för bedömning sparas hos leverantör och ska finnas tillgängligt vid eventuell granskning av Sjöfartsverket. Intyg att personen bedöms som lojal och pålitlig ska dock skickas till Sjöfartsverket enligt ovan.

 • Lathund säkerhetsprövning
 • Säkerhetsprövningssamtal vid SUA
 • Bedömningsgrunder vid säkerhetsprövning

Senast uppdaterad 2020-11-19