Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Vårt hållbarhets- och miljöarbete

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som levererar hållbara sjövägar och värnar liv och miljö. Vår vision är säkra sjövägar i en hållbar framtid genom maritimt partnerskap.

Det betyder att vi erbjuder effektiva sjövägar och moderna tjänster för dagens kunder, men även att vi strävar efter att utveckla våra verksamheter för att möta framtidens utmaningar och krav. Därigenom bidrar vi till sjöfartsnäringens utveckling och dess framtida konkurrenskraft och tillväxt i ett hållbart samhälle.

Ekologisk hållbarhet är en förutsättning för att kunna bibehålla ett samhälle som präglas av utveckling, välfärd och hög säkerhet. Alla aktörer i samhället har ett ansvar för att bidra till detta.

Vårt miljöarbete

Sjöfartsverket ska arbeta med miljöfrågor på ett sådant sätt att vi ligger i linje med Sveriges riksdags mål och beslut om ett ekologiskt hållbart samhälle, och därmed bidrar till att dessa nås. Detta innebär bland annat att vi, inom ramen för vårt uppdrag, ska arbeta för att nå Sveriges 16 nationella miljlömål, nationellt och internationellt beslutade klimatmål samt målen i Agenda 2030.

Vårt övergripande mål för år 2027 är att vi då ska ha en "Miljöeffektiv verksamhet som minskar miljöbelastningen genom egen påverkan och incitament för sjöfarten".

Hållbarhetsredovisning

Mellan 2012 och 2017 redovisade Sjöfartsverket, på eget initiativ och på frivillig basis, sitt hållbarhetsarbete i en separat rapport (utöver myndighetens årsredovisning) som varit mycket uppskattad. Det var en naturlig utveckling av Sjöfartsverkets hållbarhetsarbete då grundambitionen i det övergripande svenska transportpolitiska målet är att skapa samhällsekonomisk effektivitet och långsiktig hållbarhet.

För verksamhetsåret 2018 tog Sjöfartsverket inte fram en separat hållbarhetsrapport utan valde i stället att integrera information om sitt miljöarbete i årsredovisningen. Detta med målsättningen att på några års sikt redovisa myndighetens hållbarhetsarbete fullständigt integrerat i årsredovisningen.

Ingen separat hållbarhetsredovisning

I augusti 2019 beslutade Sjöfartsverkets styrelse att myndigheten inte ska upprätta en separat hållbarhetsredovisning, dock ska Sjöfartsverkets årsredovisning innehålla en kortare redovisning av prestationer i förhållande till de svenska miljökvalitetsmålen.

Bakgrunden till styrelsens beslut att inte upprätta en separat redovisning är huvudsakligen att regeringens expertmyndighet inom styrningsfrågor, Ekonomistyrningsverket (ESV), publicerat rapporten "Analys av behov av krav på hållbarhetsredovisning".

ESV drar slutsatsen att generella rapporteringskrav kopplade till hållbarhet, liknande de som finns sedan räkenskapsåret 2017 för större företag i årsredovisningslagen (1995:1554), inte bör införas för statliga myndigheter då det skulle riskera att myndigheter skulle bli tvungna att dubbelrapportera vissa områden.

I ESV:s rapport står även "I de fall myndigheten har verksamhet eller uppgifter som rör någon aspekt av hållbarhet och som är väsentliga ska myndigheten alltså redovisa det i resultatredovisningen." dvs i årsredovisningen.

Även om redovisningen av Sjöfartsverkets hållbarhetsarbete förändras, så innebär det inte att arbetet minskar i intensitet och utveckling. Inom ramen för myndighetens uppdrag ska Sjöfartsverket arbeta vidare för att nå Sveriges nationella miljömål, nationellt och internationellt beslutade klimatmål samt målen i Agenda 2030 och givetvis Sjöfartsverkets egna miljömål

Sjöfartsverkets årsredovisning finns här.

Fakta

Det övergripande svenska transportpolitiska målet lyder "Säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet".

Senast uppdaterad 2020-11-09