Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Etisk kod och visslarsystem

Sjöfartsverkets etiska kod beskriver hur Sjöfartsverkets medarbetare förväntas uppträda mot varandra, mot avtalsparter och mot samhället i övrigt. Sjöfartsverkets rapporteringskanal är en extern, oberoende funktion som gör det möjligt att rapportera missförhållanden som exempelvis oegentligheter och korruption.

Etisk kod

Sjöfartsverkets etiska kod beskriver hur Sjöfartsverkets medarbetare förväntas uppträda mot varandra, mot avtalsparter och mot samhället i övrigt. Koden bygger på den statliga värdegrunden samt myndighetens egen värdegrund och interna styrdokument.

Sjöfartsverket ska alltid ta hänsyn till den etiska koden när avtal eller partnerskap ingås. Vi ställer krav på våra leverantörer att agera på samma sätt, dvs. med ett etiskt förhållningssätt inom den egna organisationen och i eventuella mellanled i leverantörskedjan.

Meddelar- och anskaffarfrihet

Som anmälare omfattas du av två olika rättigheter; meddelarfrihet samt anskaffarfrihet. Meddelarfrihet innebär en rätt för var och en att kunna vända sig till grundlagsskyddad media (till exempel en journalist) och lämna uppgifter för publicering. Alla som lämnar uppgifter till sådan media har ett anonymitetsskydd som innebär att den som tar emot tipset inte får avslöja källan om källan vill vara anonym. Det allmänna får heller inte efterforska vem som lämnade uppgifterna till media och får heller inte straffa den som lämnat uppgifter (förbud mot repressalier).

Intern rapporteringskanal

Sjöfartsverket är enligt (lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) skyldig att tillhandhålla en rapporteringskanal. Där kan anställda och andra som varit i kontakt med myndigheten rapportera oegentligheter. Sjöfartsverket har valt att anlita en extern, oberoende, part som tar emot rapporter. Därtill kan rapporter lämnas till Sjöfartsverkets Internrevisionschef.  Den som rapporterar händelser enligt visselblåsarlagen är skyddad mot repressalier från arbetsgivaren. Lagen innehåller även bestämmelser om sekretess som ger ett skydd för bland annat den rapporterandes identitet. Som anmälare har man rätt till att få återkoppling inom viss tid.

Alla inkomna anmälningar kommer att granskas av myndigheten. Om en anmälan inte har någon betydelse för Sjöfartsverkets verksamhet och inte heller uppfyller de krav som ställs på en anmälan i regelverket så kommer den som huvudregel inte att utredas.

Den interna rapporteringskanalen hittar du här: https://grey.whistleblower.se

Du kan även ringa på telefonnummer +46 (0) 70 792 04 22 (Greys advokatbyrå) vardagar mellan kl. 8.00 och 17:00 för att lämna en anmälan.

Notera att den som väljer att använda Greys advokatbyrå samtycker till att leverantören får hantera uppgifter som omfattas av sekretess för att skydda rapportören, bl.a. rapportörens namn. Den som inte vill att en extern leverantör hanterar uppgifter om personens identitet ska vända sig direkt till Sjöfartsverkets Internrevisionschef.

Vill du läsa mer om hur Sjöfartsverkets rapporteringskanal fungerar kan du läsa Sjöfartsverkets Instruktion för Sjöfartsverkets rapporteringskanal.

Externa rapporteringskanaler

Det finns även en möjlighet att göra en anmälan till andra utpekade myndigheter. För att rapportören ska vara skyddad ska rapporteringen först föregås av en rapportering till Sjöfartsverket och endast om den rapporteringen inte leder till vissa uppföljningsåtgärder eller viss återkoppling får rapportering ske till de andra myndigheterna. Däremot får rapportering ske direkt till andra myndigheter om det föreligger överhängande eller uppenbar fara, risk för repressalier eller risk för att missförhållandet inte avhjälps.

Vilka myndigheter som är skyldiga att inrätta externa rapporteringskanaler och respektive myndighets ansvarsområde finns att läsa i bilagan till förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden .

Senast uppdaterad 2022-07-13