Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lotsbeställning

En avisering om behovet av lots ska göras i samband med fartygsanmälan i MSW Reportal. MSW Reportal nås via Sjöfartsverkets webbplats. Övriga kontaktvägar (resp. lotsbeställningscentral) används om MSW Reportal inte är möjligt att använda.

Lotsbåt på väg till ett lotsuppdrag

Aviseringen ska göras elektroniskt

Sjöfartsverkets lotsbeställningscentraler ser grunduppgifterna från fartygsanmälan i form av ett aviserat behov av lots. Aviseringen förutsätter att du markerat i fartygsanmälan att du avser beställa lots, men notera att det inte är en lotsbeställning. En avisering måste alltid följas av en preliminär eller definitiv sådan beställning.

Samtliga lotsbeställningar och delvis förhalningar, har en tydlig koppling till fartygsanmälan och återanvänder information, exempelvis tillpunkt för ankommande och frånpunkt för avgående samt att systemet erbjuder förslag på rimliga starttider med mera.

Preliminär lotsbeställning

I så nära anslutning till aviseringen som möjligt, ska preliminär lotsbeställning göras, vilken inte betraktas som definitiv beställning, göras via MSW Reportal.

Definitiv lotsbeställning

Senast fem timmar före önskad tidpunkt för lotsningens början skall definitiv lotsbeställning göras oavsett tidigare preliminär beställning.
Beställningsavgift erläggs om beställningen görs senare än fem timmar före önskad tidpunkt för lotsningsstart. Görs därefter ändring senare än fem timmar före önskad tidpunkt erläggs beställningsavgift, men för första ändringen gäller tre timmar.

För öppensjölotsning gäller 24 timmar för beställning respektive 8 timmar för ändring.

Det går inte att genomföra att göra en lotsbeställning med en tidpunkt som ligger närmare än tre timmar i MSW Reportal. Lotsbeställning med så kort varsel måste göras direkt till berörd lotsbeställningscentral.

Öppensjölotsning

Öppensjölotsning beställs via lotsbeställningscentralen i Malmö, men vid kombination med hamnlotsning ska MSW Reportal användas.

Vad är mitt ansvar?

Du som användare/uppgiftslämnare är ansvarig för att ta del av de responsmeddelanden som kommer till MSW Reportal och åtgärda de som påvisar fel och skillnader. Det kan handla om ändrad lotsstart, information om status på beställning mm. Du som användare/uppgiftslämnare ansvarar för att hålla information i MSW Reportal synkroniserad med Sjöfartsverkets system då MSW Reportal inte automatiskt uppdateras om ändringar görs hos Sjöfartsverket. När du gör en definitiv lotsbeställning i MSW Reportal tar företaget du är kundkopplad till på sig betalningsansvaret för lotsavgiften.

Kontakta lotsbeställningscentraler

Beställning och planering av ett lotsningsuppdrag sker via Sjöfartsverkets lotsbeställningscentraler. Avisering och preliminär beställning är viktiga, för att ge lotsbeställningscentralen möjligheten att tidigt planera och förbereda för lotsningen.

Senast uppdaterad 2021-02-23